Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut på äventyr med babblarna

Skapad 2020-10-14 15:35 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Vi ser att barnen visar stort intresse för babblarna och att vi kan fånga alla barn med dem. Vi strävar efter att arbeta mot barns inflytande, därför kommer vi att använda oss av babblarna som en röd tråd för att utveckla barnens förmågor inom målklusterna i läroplanen.

Innehåll

Syfte 

Vårt syfte är att använda babblarna som metod i vår undervisning  för att göra det tydligt för barnen, och för att de ska få ett sammanhang genom hela arbetets gång. 

Målet är att med hjälp av babblarna utmana och utveckla barnens förmågor i sex av målklusterna.  

Vi kommer att arbeta mot sex av målen i läroplanen, men kommer att ha ett fokusmål kring varje målkluster.

 

Fokusmålen kommer att vara att alla barn ska få förutsättningar att utveckla....

Språk och kommunikation: Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Lpfö 18) 

Naturvetenskap: Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 18)

Matematik: Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Lpfö 18)  

Kulturell identitet, motorik och skapande: Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 18) 

Normer och värden: Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 18)

Personlig och social utveckling: Självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 18)

 

Innehåll - vad och hur 

Vi kommer att använda oss av babblarna som en happening inför varje målkluster. Det är dem som kommer att starta upp målet på ett lekfullt sätt. Alla babblarna har unika egenskaper som man kan koppla till de olika målklusterna. Varje babblare kommer att besöka barnen beroende på vilket mål vi riktar in oss på under dagen.  

Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Dadda- Gillar naturvetenskap.

Diddi- Gillar att skapa, i alla möjliga material.

Bobbo- Gillar rörelse, sång och lek. 

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och sätter alltid sina kompisar först. 

Babba- Gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med. 

 

Motorik 

Tillsammans med Bobbo kommer vi sjunga och dansa. Gör olika rörelsepass så som mini-röris, bamsegympa och röra oss till babblarnas rörelsekort. Syftet är att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

 

Normer och värden 

Tillsammans med Doddo kommer vi prata om hur en bra kompis är och hur vi gör för att trösta någon som är ledsen. Syftet är att barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra.  

 

Språk och kommunikation 

Tillsammans med Babba kommer vi att läsa böcker på många olika vis och lära oss nya ord. Böcker kommer läsas och knytas till olika målkluster. Babba kommer även lära oss TAKK-tecken. Syftet är att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Naturvetenskap 

Tillsammans med Dadda utforskar vi kaninen, hur den bor och vad den äter. Syftet är att barnen ska utveckla sina kunskaper om djur. 

 

Matematik 

Tillsammans med Bibbi räknar vi babblarna och lär oss färger. Syftet är att barnen ska utveckla grundläggande egenskaper hos antal.

 

Personlig och social utveckling 

Tillsammans med Babba kommer vi uppmuntra och utmana barnen till att våga testa nya saker och våga tro på sin egna förmåga. Syftet är att barnen ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: