👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande

Skapad 2020-10-14 16:40 i Lendahls musikförskola Alingsås
Förskola
Vårt mål är att alla barn ska ges förutsättningar att känna lust att sjunga och spela samt utveckla sin skapande förmåga och sin musikaliska kreativitet.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 


Vi ser att många barn visar intresse för musik och musikskapande. De spelar och sjunger ute på vår utescen, spelar på det färgkodade pianot mm. Vi ser också att vår musikprofil har många positiva effekter och vi önskar att musiken ska fortsätta att genomsyra hela förskolans verksamhet. Därför är det viktigt att vi fortbildar oss och utvecklas utifrån där var och en av de vuxna befinner sig just nu.

Vi vill utifrån läroplanens mål kring förmåga till skapande vidareutveckla den musikskapande delen av vårt musikarbete så att barnen förutom att vara konsumenter av musik och rörelse också får vara aktiva producenter.

 

Mål:

 


18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Barngruppen

 

Alla barn ska uppleva och lära kring 

• musikskapande (sätta rörelse till musik, skapa melodier och rytmer, skriva ny text till redan bekant melodi mm)

• att använda instrument, spela i orkester

• röst och sång

• centrala begrepp i musiken, som takt, puls och rytm och musikbegrepp som piano, forte, staccato och legato

• notkunskap

 

Vårt mål är att alla barn ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att känna tilltro till sin förmåga att sjunga och spela samt utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Pedagogerna

 

 

De vuxna på förskolan får fördjupade kunskaper inom musikprofilen. Vi kommer arbeta med ett lärpaket utifrån boken Musikdidaktik i förskolan (Wallerstedt). Under året sjunger och spelar vi tillsammans under planeringstillfällen för att musikprofilen ska kunna genomsyra verksamheten på förskolan.

 


Var är vi? (Nuläge)


Det märks tydligt att många barn i gruppen har fått tankar kring att man kan skapa egen musik, utifrån det vi under höstterminen fört in. När barnen önskar vilka sånger vi ska sjunga väljer de titlar som vi inte kan, något de vill skapa. Det finns också stort intresse för instrumenten, det färgkodade pianot och juniorgitarren samt intresse för sångböcker och noter. 

 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill att barnen ska få med sig verktyg för att skapa musik.

Vi vill att barnen får tilltro till sitt eget musikskapande.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi kommer arbeta med musikskapande på flera olika sätt. Vi planerar t ex att sätta rörelser till sånger, skapa ljud till sagor, rita toner i ett notsystem, lägga olika notvärden till rytmer. Vid det färgkodade pianot planerar vi att placera papper och färgpennor med noternas färger för att kunna skapa och spela egna melodier. 

I vår musikprofil arbetar vi med musiken som medel för att nå andra mål, inom exempelvis språk och matematik. Vi arbetar också med musiken för dess eget värde och det är det vi kommer fördjupa oss i särskilt under läsåret 20/21. 

Vi kommer arbeta med Bunne-instrumenten bygelgitarrer, elbas och tonboxar. 

Vi för in nya delar undan för undan. Vad händer när vi presenterar ett färgkodat piano? Vad händer när vi  introducerar GarageBand?

Vi planerar att dokumentera på flera olika sätt. Bland annat tänker vi att barnen gör inspelningar i röstmemo och använder GarageBand. Vi dokumenterar också i Unikum. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18