Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNDERVISNINGSPLAN Digitala verktyg Äventyret HT20

Skapad 2020-10-15 12:13 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Undervisningsplan för arbetet med digitala verktyg på avdelningen Äventyret under Höstterminen 2020.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: Oktober 2020

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar: 15 barn i åldern 3-5år

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål.  

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och lära sig om digitala verktyg på ett lekfullt sätt och kunna ta med sig sina kunskaper i andra sammanhang.

Projektet ska ge barnen tillfälle för utforskande av teknik och programmering, men också reflektion och återberättande. 

Barnen ska få möjlighet att visa och berätta för sina kompisar för att inspirera och lära av varandra. 

Vi vill också visa på att symboler och koder kan alla läsa, oavsett vad man talar för språk så kan vi förstå symboler tillsammans.

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Vi kommer att ha två spår i undervisningen: Digitala porträtt och programmering.

Spår 1: Varje barn kommer att få arbeta i appen Pic-collage och skapa sitt egna porträtt till sin hylla i hallen.

Spår 2: Vi kommer att börja med att introducera roboten Sphero för några barn, som sedan på ett reflektionsmöte kommer att få visa för sina kompisar och berätta hur man gör när man styr roboten. 

Därefter kommer de barn som är intresserade av att lära sig hur man styr roboten att få möjlighet att arbeta med den i mindre grupper. 

Arbetet kommer sedan att fortsätta analogt med programmering med olika material och symboler, denna fortsatta planering kommer att vara beroende av vad vi lär oss och blir intresserade av att fortsätta lära oss om efter introduktionen. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. 

Vi arbetar med digitala verktyg och lär oss om fenomen och teknik som barnen möter i sin vardag, och teknik som är ny för dem för att ge dem möjlighet att vidga sin syn på digitala verktyg och vad dessa kan användas till. 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: På våra avdelningsdagar. 
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Zina kommer att genomföra arbetet med digitala porträtt, Marie ansvarar för introduktionen av sphero. 
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: inomhus på avdelningen i mindre grupper
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  ipad, sphero, färg och papper. 
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: individuella tillfällen vid skapande av porträtt, mindre grupper som samarbetar och turas om i arbetet med robotar/programmering, gruppindelningar beroende på intresse
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: rörliga grupper beroende på barnens fortsatta intresse 
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: varje tillfälle dokumenteras i observationsmallar och tas med till avdelningsreflektion
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: den som genomför aktiviteten ansvarar för dokumentation, observationsmall. 
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: barnens möte med tekniken, barnens lärande av varandra.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: dokumentation av barnens tankar och teorier i observationsprotokoll, blir reflektionsmöte med större grupp för att se hur vi kommer vidare och vad barnen är intresserade av att fortsätta med.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: