👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 9B HT20

Skapad 2020-10-15 12:14 i Ärentunaskolan Uppsala
Tal årskurs 9 med boken Matte Direkt (2018) som grund
Grundskola 9 Matematik
Geometri kan i någon mening sägas vara den äldsta matematiken, då tidig matematik i stor utsträckning handlade om förhållanden i geometriska figurer.

Innehåll

 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Göra beräkningar på olika typer av vinklar (vinklar)
 • Göra beräkningar med hjälp av Pythagoras sats (Pythagoras sats)
 • Utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala (Skala)
 • Kunna några rymdgeometriska kroppar (rymdgeometriska kroppar)
 • Använda begreppet likformighet och göra beräkningar med hjälp av likformighet (likformighet 1likformighet 2)
 • Veta vad spegelsymmetri och rotationssymmetri innebär (symmetri)

Begrepp som du ska kunna använda är:

vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinklar, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, skala, förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, kongruent, spegelsymmetri, symmetrilinje och rotationssymmetri

Planering

Vi kommer att arbeta i läroboken Matte Direkt 9 (2018), 

 

 

Grön

Blå

Arbetsområde

 

v. 42

s. 54-55

s. 74-75

Vinklar

 

v. 43

s. 56-61

s. 76-79

Pythagoras sats, skala

 

v. 45

s. 62-67

s. 80-81

Längdskala, areaskala, volymskala, likformighet

 

v. 46

s. 68-69,
Diagnos s. 72-73

s. 82,
Diagnos s. 72-73

Symmetri

Diagnos

v. 47

Röd kurs
s. 86-90

Arbetsblad,
Gröna sidor

Mer om …, Rymddiagonal

 

v. 48

Repetition

Repetition

 

 

v. 49

Prov 1/12

Prov 1/12

 

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9