Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara kompis

Skapad 2020-10-16 08:31 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Värdegrund och hållbarhet Vi har många nya barn i gruppen och två olika åldersgrupper. Det primära är att implementera rutiner och fokusera på värdegrundsfrågorna så att alla i gruppen kan känna sig trygga och lära känna varandra.

Innehåll

Syfte med förskolans introduktion:

I förskolans läroplan kan vi läsa:

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Böckerna handlar om Kanin och Igelkott och utgår från situationer som kan uppstå hemma eller i förskolan. Berättelserna är förankrade i förskolans styrdokument och handlar om hur det är att vara en bra kompis. De tar upp viktiga problemställningar och ger barnen enkla lösningar/modeller för konfliktlösning.

Att då arbeta med ett kompis-tema i början av läsåret gynnar gruppen för att ge barnen möjligheter att utveckla metoder att använda i det sociala samspelet, samt att de utökar förståelse för att ta hänsyn och respektera varandra i den gemensamma miljön.

Projektfråga: Vi vill undersöka och förmedla olika grundläggande värdegrunder till barnen som de sedan bär med sig

VAD: (Innehåll)  Detta projekt syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Genom att:

 •  Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ned sig

Detta är samtidigt varje boks tema. Varje bok knyter dessutom an till barnkonventionen.

VARFÖR? (Syfte)
Vi har en helt ny barngrupp och under de första veckorna har vi sett hur barnen interagerar tillsammans genom att arbeta med kompisböckerna skapar vi grundläggande värderingar dagligen och vi har valt att börja med att skapa en förståelse för att dela med sig till varandra till att börja med.
 
HUR? (Metod)
Vi organiserar oss i tre grupper och vi strävar efter att ha undervisning/projekt för två grupper, varav en grupp är ute. Vi kommer att vara två pedagoger vid varje projekt-tillfälle, som befinner sig i olika stationer inomhus. Där en kan fokusera på att leda aktiviteten och en kan göra enkla snabba minnes anteckningar, eller filma en aktivitet, för att ge underlag till vår reflektion.
 
Kanin och Igelkotten introduceras och genom drama på den gemensamma samlingen, så "pratar" kanin och igelkott till barnen.
Första uppdraget kan bli att dramatisera innehållet i boken genom att leka att barnen bakar. 
I skapande kan barnen få bygga/skapa "hem" till kaning och igelkott.
Vi skapar olika lådor med uppdragskort, ramsor och sånger baserat på varje boks innehåll.
Vi skapar TAKK kort, tecken att öva på till varje bok, vi börjar till exempel med teckan för Kanin och Igelkott.
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: