Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollen projekt” Den hållbara människan” 2020

Skapad 2020-10-16 08:58 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
Den hållbara människan. Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö

Innehåll

Österåsens mål:Den hållbara människan. Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö

 

Läroplansområde; Omsorg, Utveckling och Lärande " Den hållbara människan."

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

 

 

 

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Vi har under året arbetat främst med ekologiskt hållbarhet och gett förutsättningar för att barnen kunnat få utveckla sin kunskap om olika material och hur man sorterar materialet som i längden bidrar till ett hållbart tänk hos barnen och att de kan påverka med sina handlingar. Det har gett ringar på vattnet och barnen är intresserade och nyfikna och pratar om det både här och hemma.

Under året uppmärksammades miljö mer än människan, så därför vill vi lägga mera fokus på människan i år.

 

 

 

 

 

”Det vi gör, gör skillnad!” Vi vill eftersträva en positiv inställning till att vara varsam kring vår miljö samt finna det intressant att värna om varandra, natur och vårt samhälle.

 

 Vi vill fortsätta med att befästa ett ekologiskt förhållningssätt  och fortsätta arbetet  men vill i år i främst utveckla vårt arbete med den  sociala hållbarheten. Med social hållbarhet menas: demokrati, jämställdhet och social kompetens.

Det är viktigt med hållbara relationer för framtiden. Vi människor behöver varandra för att utvecklas. det är viktigt att hitta mötesplatser så att alla liten som stor är en dela av samhället.

Barnen ges möjlighet att bli medvetna om sin hälsa och välbefinnande.

 

 Vårt mål involverar även förskolans arbete med Grön Flagg.

Den hållbara människan-Livsstil och hälsa, 

Mötesplatser-Stad och samhälle och Respekt-Djur och Natur

 

 

 

Fortsätter vårt värdegrundsarbete med den hållbara människan. Vi använder oss av gruppstärkande aktiviteter och lekar och möter barnet utifrån ålder, behov och intresse.

En del avdelningar kommer att arbeta med kompisböckerna, baserade på barnkonventionen, för att kunna utforska och uppleva respekt för varandras olikheter och lära sig vara en bra kompis. Utveckla sin sociala kompetens.

Arbeta med litteratur tex Boken alla ska med och Sagan om vanten.

Vi genomför intervjuer med de äldre barnen under läsåret som vi följer upp.Barn intervjufrågorna utgår ifrån unikum

Pedagogerna reflekterar över klimatet i sina barngrupper på sin veckoplanering

Sopsamlarmonstren finns med i vår vardag, de vill vi fortsätta att arbeta med och på så sätt involvera barnen i källsortering.

Vi pedagoger fördjupar oss i lämplig litteratur om barn och hållbarhetstänk.

Vi fortsätter att utveckla våra rörelse traditioner i huset och får med barnen ännu  i planering, genomförande och utvärdering.

Vi fortsätter våra hälosveckor där extra fokus riktat mot hälsa och välbefinnande.

Vi arbetar dagligen att uppmuntra och vara förebilder och få barnen att känna rörelseglädje.

Vi går till våran gymastiksal regelbundet och erbjuder olika aktiviteter då barnen får känna och uppleva rörelseglädje, utmanas i att använda sin kropp och styrka på olika sätt utefter ålder och förutsättning

 

 

 

 

 

Bollen

Österåsens mål:Den hållbara människan. Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö

Var är vi?

 

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

I läroplanen står det tydligt att barn Behöver trygghet för att kunna lära och utvecklas (Skolverket, 2018). Vi kommer därför lägga fokus på att skapa trygga relationer mellan oss pedagoger och barn men också barnen emellan. I dessa tider anser vi att  det blir extra viktigt då vi antagligen kommer ha frånvaro i högre utsträckning

Vi har lärt känna barnen på avdelningen som var kvar men nya för oss. Vi har skolat in nya barn där allt varit nytt för dem: miljön, kompisar,pedagoger.

Vi har fokuserat på trygghet och igenkännande av dagens rutiner. De flesta av barnen visar glädje och att de känner igen vad som ska hända. Barnen visar glädje när de kommer till förskolan på morgonen redan.

Vi vill lägga en stabil grund för vårt fortsatta arbete med den hållbara människan.

För att barnen ska få större möjligheter att kommunicera med varandra och göra sig förstådda  fokuserar vi på olika kommunikationssätt, TAKK, kroppsspråk mm. Vi fokuserar med tecken ord som hjälper barnen att komma vidare och få demokratiska strategier, som stopp, tack, leka, hjälpa och olika känslor.

Barnen är intresserade och nyfikna på varandra och vi ser de större hjälper och drar de mindre vidare i socialt samspel och varit förebilder.

Vi har sett intresse för dans, musik och rörelse. Barnen gillar vatten och att utforska det på olika sätt. Vi har sett plocklek och fordon.

 

 Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Österåsens mål: Den hållbara människan. Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö

Lätt att koppla från till målet. Det lilla barnet utgår ifrån sig själv, till gruppen och sen till omgivningen.

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Demokratiska strategier att kunna kommunicera med varandra.

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi kommer använda oss av TAKK i vardagen och sätter upp bilder i miljöerna för att förstärka kommunikation.

Vi sätter upp känslobilder för att kunna sätta ord på känslor och se andras känslor.

Vi upplever tillsammans med barnen våra olika miljöer på och runt förskolan. Vi börjar i det lilla på vår avdelning och utforskar vidare då de är mogna tex gympahall, skog, våra ateljéer, vår kompisavdelning etc. Vill att barnen ska bli trygga i den lilla miljön och viktigt med anknytning till oss pedagoger.

Vi sätter ord på det vi upplever tillsammans.

Vårt förhållningsätt är tillåtande, utforskande.

Vi har introducerat olika rörelsesånger, både ute och inne. Vi dansar varje dag till musik.

 

Hur dokumenterar vi?

I unikum  genom veckoreflektioner

Vems ansvar? 

Alla i arbetslaget.

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse? Eller vad stannar vi upp vid?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Här skriver förskolan in sina mål  för enheten och de reflektionsfrågor som är riktade till enhetens kvalitetsmål.

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: