Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Projektplanering; Lustfyllt lärande i sagans värld

Skapad 2020-10-16 10:35 i Hertig Karls förskola Mariestad
Förskola
Genom att arbeta med "sagan" som ett medel och metod, vill vi ge barnen möjligheter till lustfyllt lärande utifrån sina intressen och behov.

Innehåll

Varför "Sagan"?

Utifrån vårt arbete förra läsåret upplevde vi det positivt att utgå från "sagan" i vårat projekt. Det blev något konkret att ta utgångspunkt i både för pedagoger och barn. Vi väljer därför att fortsätta under samma projektnamn och att låta "sagan" bli ett medel och metod till att uppnå våra utbildningsmål. (utvecklingsmål samt läroplansmål)

Arnesson Eriksson (2009) menar på att arbeta utifrån sagan handlar om att möta barnen där de oftast befinner sig "i lekens och fantasins värld", att barnen på så vis får en "låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden" (Lärande i sagans värld, s.12).

Innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens behov, nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

 

Var är vi?

Under förprojektet har vi observerat barnens intressen och behov för att ha en utgångspunkt i utformandet av våra miljöer och vårt projekt. Vi har arbetat mycket med att skapa mötesplatser och miljöer utifrån våra observationer; Miljöer där barnen kan mötas för att leka och undersöka tillsammans. Utgångspunkten har varit att se vad barnen är intresserade av, hur vi kan göra det utforskningsbart samt att ge dem en rik miljö där de får möjlighet att uttrycka sig på olika vis.

Vi har även delat in barnen i tre mindre grupper för att ge dem möjlighet till fördjupning i ett mindre sammanhang; Ormarna, Giraffena och Leoparderna.

Utifrån våra observationer har vi pedagoger gjort valet att arbeta utifrån Alfons Åberg. Vi anser att alfonsböckerna har en bredd som kan fånga barnens utifrån intresse och hög igenkänningsfaktor. Alfonsböckerna finns även på flertalet språk, vilket är ett viktigt perspektiv utifrån vårt utvecklingmål (mål 1) samt att ge alla barnen förutsättningar att ingå i ett meningsfullt sammanhang och utvecklande processer. Ur ett mångfaldsperspektiv känns detta också viktigt då barnens olika språk får ta plats och synliggöras för oss alla.

 

Vecka 46 flyttade därför Alfons Åberg in på Solen eller i den gamla Mamma Mu kojan.

Barnen fick ett brev med en ledtråd som ledde till nästa ochs edan till nästa, osv. Vi hamnade i kojan till slut där barnen öppnade ett paket och i det paketet låg Alfons. Han bjöd in till film och frukt och nu är han vårt och förhoppningsvis barnens fokus. Vad kan hända? Alla är möjligt!

 

Vart ska vi?

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021

Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 

                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning

 

 

Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)

 

                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Syftet med projektet är att, med Alfons som utgångspunkt, skapa fördjupningsstunder med fokus på det kooperativa lärandet. Vi vill ge barnen verktyg för att kunna fördjupa sina relationer, lösa konflikter och stärka sina sociala förmågor.

Syftet är även att, genom arbetet med Alfons, ge barnen möjligheter att fördjupa sina färdigheter i olika uttryckssätt.

Vi vill också skapa en förståelse för våra olikheter genom att synliggöra mångfalden av tankar och kulturer, för att skapa en förståelse för varandra och att se det som en tillgång.

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vårat syfte är framtaget utifrån våra utvecklingsmål. Genom att jobba utifrån vårat syfte anser vi att vi arbetar mot bägge våra mål. Ett arbete mot det ena målet gör att vi även arbetar mot det andra.

Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) 

Då FN satt globala mål för arbetet för Hållbar utveckling är detta något som man både internationellt och nationellt (miljömålen; sverigesmiljömål.se) arbetar för. Mariestads kommun är även en del av Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle; ett modellområde "för ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling" (http://media.vanerkulle.org/2019/07/Broschyr-för-utskrift-svenska.pdf).

 

Lillemor Sterner (föreläsning; Barns dialog med naturen - att arbeta med hållbar framtid i förskolan, 2019-03-05) talar om Hållbar Utveckling som en "fråga som förbinder förskola och samhälle"  och trycker här på betydelsen av att skapa relationer till naturen, då relationen skapar en respekt och förståelse, vilket leder till en empati och en vilja att ta hand om naturen. Likaså skriver Skolverket (Stödmaterial; Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan, 2020) att

 

"Om barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det." 

 

Vi menar att detta påvisar vikten av att skapa relationerRelationer till naturen (ekologi) men också relationen till varandra (sociala perspektivet). Vikten av relationer för att skapa förståelse, respekt och empati och därigenom en vilja att värna och ta hand om.

 

språkstimulera mera - TAKKVilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

-Vi vill ge barnen möjligheter till att utveckla relationerna till varandra. Empatin och förståelsen för varandra och sig själv.

-Förmåga att ta plats i olika grupper

-Förmåga att få uttrycka sig på olika vis genom olika material

 

-Förståelse och respekt för varandras tankar och olikheter

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av? Hur dokumenterar vi? Vem ansvarar?

- dela er i grupper - varför? Andningshål - få ett mindre sammanhang. Lättare att se varje individ och utmana. (Proximala zonen)

dokumentationerna - vi ansvarar för vår egen grupp

- vi utvärderar våra miljöer för att kunna säkerställa att de stödjer barnens processer. Ger möjligheter till olika uttryck och undersökande processer genom att erbjuda olika material och tekniker.

- tänka kring kommunikationsbegreppet vs språk - påverkar förhållningssättet

- låta projektet få leva i miljöerna hela dagen, både utifrån långsamhetstanken; att låta de få återkomma och prova om och om igen och även utifrån att ge barnen möjlighet att få leka och undersöka i olika grupper, med olika barn för att gynna det kooperativa lärandet. 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

  • Vad har väckt förundran? Vad är det barnen försöker förstå?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad stannar vi upp vid?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

Hur kopplar vi till enhetens kvalitetsmål?

  •  

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 


Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021


Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 


                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning


 

 

Mål 1

       -Hur kan vi se flerspråkigheten och interkulturaliteten på avdelningen?

 

       -Hur kan vi göra för att synliggöra och arbeta med barnens olika språk och kulturer?

 

       -Hur har vi synliggjort inriktningen?

 

 

      -Vilka språk/uttryck har vi erbjudit? Hur blev det?

 

 


Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)


 


                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer


 

 

Mål 2

      -Hur har vi (pedagoger och barn) skapat och anpassat våra lärmiljöer för att främja Hållbara relationer? 
(samspel, delaktighet, demokrati, inflytande, kommunikation)

     

      -Framgångsfaktorer?

     

      -Hur kan vi utveckla?

 

 

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader (enheten???)

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: