Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2020-10-18 17:29 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 0 Biologi Fysik Svenska Kemi
Vi kommer under hösten att jobba med energi och hållbar utveckling i flera olika ämnen och på flera olika vis.

Innehåll

Energi behöver vi hela tiden. Vår kropp behöver energi för att fungera det får den genom kemiska energin som finns i maten vi äter. Mobilen laddas med elektrisk energi som lagras som kemisk energi i mobilens batteri. När vi använder mobilen om vandlas energin till ljus, ljud och värme. Energi kan inte skapas utan bara omvandlas. Detta kallas mekanikens gyllene regel.

 

På svenskan kommer vi att arbeta med energi, målet är att eleverna ska skriva vars en sammanfattning kring ett ämne som de tilldelas och slutprodukten blir en gemensam Power Point med elevernas fakta som sedan presenteras inför hela klassen.

Arbetsgången är:

1. Titta på Power Point om Energi

2. Se två filmer på Studi, Energi och Förnybara energikällor.

3. Dela ut faktablad till eleverna. De har tilldelats olika fördjupningsområden som de ska skriv kort fakta om. De ska skriva i det dokument som finn bifogat. Om de vill kan de även klistra in bilder.

4. Sammanställa till en gemensam presentation.

 

I NO:n kommer vi att:

1 Se filmen "klimatkrisen" om pratar och jobbar om orsaker, konsekvenser och åtgärder av klimatförändringar.

2 Vi kommer att göra ett besök i matbutiken och göra en plansch om en märkning tex Krav- och Svanen.

3. Vi kommer lära oss om olika slags energiformer och att energi kan omvandlas tex från el till ljus och värme i en lampa.

4 Vi kommer att arbeta med kapitel 3 Värme i fysik direkt. Värme är en energiform. 

5 Vi kommer att arbeta med kapitel 8 Energi i fysik direkt. 

6 Vi kommer att genomföra och dokumentera några laborationer kopplat till både värme och energikapitlet. 

Uppgifter

 • Planschen om märkning

 • Unicum Laboration om effekt

 • Unicum: laboration lutande planet

 • Skriv kort fakta om det fördjupningsområde du tilldelats om energi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Fy Sv Bi Ke
NO Systematiska undersökningar

Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Instruktioner
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar
Kan följa en undersökning med hjälp av en tydlig instruktion med viss stöttning.
Kan följa en enkel instruktion med få moment och genomföra undersökningen. Kan formulera en enkel hypotes med ett försök till naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag eller har en idé till en metod till att genomföra en enkel undersökning.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva någon frågeställning och en hypotes till denna som har en enkel naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa med några få justeringar.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva en frågeställning och en hypotes till denna som har en tydlig naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa och som kan ge ett tillförlitligt resultat.
Praktiskt arbete
Använda utrustning
Följer säkerhetsföreskrifter efter tillsägelser. Kan tillsammans med andra eller med stöttning delta i en undersökning . Eller genomföra en mycket enkel undersökning med få moment.
Kan laborerar säkert efter någon påminnelse. Antecknar de resultat jag får till exempel i en tabell. Är inte alltid är så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och antecknar noggrant och får ofta ett tydligt resultat.
Resonemang om resultat
Resultat, modeller & teorier
Kan med stöttning redogöra för ett resultat.
Kan kort svara på undersökningens frågeställning eller hypotes med hjälp av resultatet från undersökningen.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett enklare sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett utvecklat sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Resonemang om undersökningens kvalité
Resultat, rimlighet & förbättring
Kan med stöttning ge något enkelt resonemang om resultatets rimlighet. Anger felkällor att göra om laborationen eller vara mer noggrann som förbättring.
Kan hitta en felkälla eller förklara hur man skulle göra undersökningen mer exakt. Ser om resultatet är rimligt.
Kan ge ett enklare resonemang om resultatet rimlighet , kan ge förlag på att undvika felkällorna och eller ge förslag på förbättringar och försöker förklara varför dessa kan ge ett bättre resultat.
Det finns ett välutvecklat resonemang om resultatets rimlighet kopplat till naturvetenskap och ger uppgiftsspecifika förbättringsförslag med ett tydligt resonemang om varför.
Dokumentation
Redovisning undersökningar
Kan kortfattat svara på frågeställningar, resultat och rimlighet med stöttning.
Kan med hjälp av en mall redogöra kort för en undersökning.
Kan skriva en rapport utifrån en mall med rubriker eller en helt egen där det framgår tydligt framgår frågeställningar, hypoteser och genomförande. Sedan ska resultat redovisas i på ett lämpligt sätt, ex tabell. Resonemang om resultat, rimlighet mm ska uppfylla kriterierna för C eller högre.
Kan skriva en utvecklad rapport utan stöttning där alla moment tydligt framgår och uppfyller kriterierna för A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: