Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-10-19 15:00 i Skarsjö förskola Norrtälje
Ett projekt som handlar om vänskap, samarbete, social kompetens och gruppdynamik. Målet är att stärka barnens självkänsla och att utveckla samspelet i gruppen.
Förskola
Genom sagor ges barnen goda förutsättningar att utveckla deras språkutveckling. Både det svenska och sitt eget hemspråk.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

I kommunikationen möts människor, de förstår varandra, förmedlar och tillgodoser sig kunskap och delar upplevelser med varandra. Förskolan ska medverka till att alla barn får möjlighet att utveckla både sitt hemspråk och det svenska språket. Barns språkutveckling sker i sociala och kommunikativa sammanhang mellan barn och mellan barn och vuxna.

Syfte:

Genom att arbeta med några få sagor, ska vi på ett medvetet sätt stärka barnens språkutveckling både det svenska samt sitt hemspråk genom bl.a. sagoläsning, sång, rim och ramsor. Ex. på böcker vi kommer att använda oss av är Bobbos väska och Alla får åka med.

 

Mål ur Lpfö 18: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

Barnens intressen, initiativ och behov: 

Vi frågade barnens vh om vad deras barn var intresserade utav, så det kunde ligga som grund till kommande tema. Många vh berättade att deras barn var intresserade av sagor. Även vi pedagoger har märkt av att barnen är väldigt intresserade utav sagor och de tittar gärna i dessa. Barnen tittar och samtalar om böckernas innehåll med barn och pedagoger. Då alla barn befinner sig på olika nivåer i sin kommunikation är det viktigt att vi pedagoger finns där för att stödja barnens individuella språkutveckling

 

Specifika mål:

Förståelse:

Barnen vet att sagor kan förmedla en spännande berättelse. Det skrivna ordet kan förmedla något när det läses upp, även bilderna i boken ger barnen möjlighet till kommunikation mellan varandra.

Att lyssna och kommunicera med kamrater och vuxna.

Leka med ord. ( Ex. rim)

 

Förmågor:     

Att få ett ökat ordförråd samt talspråk. Vi vill barnen att det uppnår en förmåga att använda det lärda ordet i flera olika sammanhang.

Att kunna kommunicera med andra barn och vuxna med tal och kroppsspråk.

Många barn är medvetna om att de kan flera olika språk och kan kodväxla mellan de olika språken. 

 

Begrepp:

Använda rätt begrepp till olika saker.

Ex. Sagor, läsa, berätta och lyssna. Samt några begrepp ur böckerna ex. Pojke, hund, bil, penna och blomma. (På barnens hemspråk)

                

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi pedagoger erbjuder sagor på många olika sätt. Vi skapar och ger förutsättningar för sagoläsning och annan språkutvecklande undervisning. Pedagogerna ska bekräfta, upprepa och vidareutveckla samtalen, ställa öppna frågor.

För att ge barnen begrepp i ämnet kommer pedagogerna att aktivt använda begrepp som nämns ovan.

Olika planerade aktiviteter kopplade till temat.

Pedagogerna sätter ord på det som uttrycks, förmedlar och händelser från böckerna ger oss möjligheter att utveckla barns språk.

Pedagogerna använder bildstöd i arbetet med barnen.

Vetenskaplig grund:

Scaffoldingstöttande förhållningssätt.

Vi arbetar efter den proximala utveckling hos barnet. ( Lev Vygotskij teori.)

 

2. UTVÄRDERING

Utvärderingssätt:

Genom att observera barnens samspel och kommunikation, för att se om barngruppen via repetition av böckerna förstår och använder mer begrepp ur böckernas innehåll. 

Vara observant om barnen visar intresse för att höra sagor på sitt hemspråk. Ex. genom Polyglutt och Qr-koder.

Genom reflektion varje vecka samt analys när temat avslutats. 

 

Aktiviteter:

Som stöd till vårt tema kommer vi att använda oss utav materialet "Före Bornholmsmodellen" Språksamlingar i förskolan. I utbildningen erbjuds barnen stora möjligheter till kommunikation. Det erbjuds bl.a. tillgång till böcker och högläsning, sagolådor, sång, flanosagor m.m

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Ex. Vi läser boken för barnen och kommunicerar kring orden. Och på så sätt hjälpa barnen att få ett utökat ordförråd och nyanserat talspråk. Genom rim och ramsor kopplade till böckerna leka med orden. Prata om boken innehåll med barnen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.
 • Ex . Genom att skapa Qr-koder på olika språk, lyssna på sagor på Polyglutt på deras hemspråk, lära oss vissa ord på barnens hemspråk med koppling till boken vi läser med hjälp av barnens vh

 

Formativ uppföljning: 

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med ipad eller genom anteckningar. Vi pedagoger kan även använda oss utav filminspelning för att synliggöra barnens lärande. Vid pedagogernas veckoreflektion används reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. Vi skriver varje vecka lärloggar kopplade till temat.

 

Lärmiljö:

Bilder ur böckerna sätts upp på förskolans väggar för att barnen ska kunna reflektera kring dessa.

Göra iordning sagolådor med rekvisita ur de olika böckerna.

Skapa Qr koder för barnen på svenska och barnens hemspråk.

Få in mer utav barnens hemspråk synligt i lärmiljön.

Vi sätter upp dokumentationen synligt för barnen och vårdnadshavare samt skriva lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: