Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld

Skapad 2020-10-19 17:48 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Vi kommer att arbeta med projeket Vår värld, hur ser vår värld ut och hur tar vi hand om den? Vi vill att barnen ska få en förståelse för att vi alla är en del av världen. Vi kommer utifrån läroplansmålen att ha fokus på hållbarhet, språk, matematik och det digitala kommer att vara ett redskap när vi arbetar med detta.

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

 

Vi är en syskongrupp med barn mellan 1-6 år. Vi kommer att ha ett arbetssätt där vi delar upp barnen i mindre grupper i olika situationer för att skapa arbetsro och lärtillfällen. Vi lyssnar in vad barnen är intresserade av och tillsammans med våra mål från läroplanen bildar det en grund för vår undervisning. Vi erbjuder barn och föräldrar dokumentationer som de kan reflektera kring- den finns både på våra väggar och i vår lärplattform Unikum.

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Vi vill:

  • att barnen får känna att vi och vår stad är en del av världen
  • att vi kan göra saker för att vi och världen ska må bättre, hur vi kan värna om varandra och vår värld
  •  att barnen är nyfikna och reflekterande till sitt lärande
  • att barnen får nya erfarenheter genom detta projekt och utvecklar sitt ordförråd
  •  att barnen vet hur de kan använda och ta hjälp av digitala verktyg för att lära, dokumentera och reflektera
  • att även vårdnadshavare kan ta del av våra dokumentationer och reflektera tillsammans med sina barn och oss pedagoger
  • att barnen genom detta projekt får utforska och uppleva matematik på olika sätt ex former/antal in naturen
  •  att vi pedagoger ska vara närvarande för att se och höra och på så sätt fånga upp det barnen är intresserade av

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

 

Vi vill gå från vårt Söderhamn 400-års projekt och vidare ut i världen. Vi vill att barnen ska uppleva att de är en del av världen och att vi alla kan påverka hur den mår. Genom detta projekt där vårt ledord och fokus är hållbarhet, vill vi att barnen ska få nya erfarenheter och kunskaper om vår värld och även utveckla sitt språk, matematiska tänkande och digitalitet.

Genomförande

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Tidsplan?

Vi kommer att utgå från vår närmiljö och jobba oss ut i världen och arbeta med detta projekt hösten 2020 och våren 2021. Vi kommer att dela upp barnen i mindre lärandegrupper där en pedagog har ansvar för varje grupp. Vi har fasta dagar för våra grupptillfällen men projektet ska genomsyra hela verksamheten under hela dagen. Vi pedagoger använder ett språk som uppmuntrar till hållbara relationer och utvecklar ordförrådet.

Vi kommer att utgå från barnen och ge dem olika upplevelser - erfarenheter och vanor, ex släcka lampor och stänga av vattenkranen samt ge dem verktyg hur vi kan skapa goda relationer till varandra. 

Ha frågeställningar med barnen ex om hur vi tar hand om vår värld, varandra och oss själva. Vad kan vi göra för att vår värld ska må bra? Hur ser världen ut - olika miljöer. Vilka djur finns och var finns djuren? Hur gör vi för att inte slösa med mat - varifrån kommer vår mat?    

Barnen ska få möjlighet att skapa på olika sätt, och göra olika enkla experiment. 

Använda digitala verktyg ex använda appen Google Earth och projicera upp olika miljöer.

Vi kommer att ge barnen tillgång och läsa böcker om olika språk, platser och människor.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar barnens intressen, lärande och utveckling med hjälp av lärplattan, anteckningar och barnens arbeten. Alla pedagoger dokumenterar med sin lärplatta både i gruppen och i det dagliga arbetet. Pedagogerna reflekterar i Unikum, där kan även vårdnadshavarna se vad vi gör i förskolan. Barnen kan reflektera vid gruppernas dokumentationsväggar. Vi pedagoger reflekterar på våra planeringsmåndagar - både enskilt och i grupp. Vi kopplar det vi gjort tillsammans med barnen till läroplanen när vi dokumenterar i Unikum.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Alla pedagoger ansvarar för arbetet i "sin" grupp och för att det dagliga arbetet blir genomfört och dokumenterat. Genom reflektioner i arbetslaget driver vi arbetet vidare.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?

 

Vi följer upp vårt arbete konternuerligt på våra planeringsmåndagar.

Vi gör en terminsreflektion kring årsskiftet och i juni gör vi en utvärdering av hela arbetsåret. Denna utvärdering gör vi som en analys i Unikum som sedan ligger som grund för nästa års planering.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: