Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö

Skapad 2020-10-19 18:02 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Kanske tänker du inte så mycket på hur miljön runt omkring dig är. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur saker hänger ihop, vad som är bra för miljön och vad du själv kan göra för att vara så miljösmart som möjligt.

Innehåll

V. 45-46

Så här kommer vi att arbeta

I arbetet med området Miljö kommer du att få träna olika förmågor: 

Du ska få lära dig ord och begrepp som är viktiga när man pratar om miljö, t ex klimat, energi, resurser och återvinning.

Du ska få reflektera över hur vi människor påverkar vår miljö och vad man själv kan göra för att vara miljösmart.

Du får lära dig om källsortering, så att du själv kan avgöra var sopor ska slängas.

Vi tränar förmågorna genom att:

 • titta på filmer som förklarar klimat, energi och återvinning
 • diskutera varför miljön omkring oss är viktig, och för vem den är viktig
 • diskutera för- och nackdelar med återvinning

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att vara aktiv på lektionerna och visa både muntligt och skriftligt vilka kunskaper du har. Det är också ditt ansvar att du utnyttjar tiden under lektionerna väl och att du ber om hjälp när du behöver det.

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du visar att du känner till hur man ska visa omsorg om vår både vår närmiljö och miljön i ett vidare perspektiv genom att:
 • du kan använda ord och begrepp som hör ihop med arbetsområdet (klimat, energi, resurser och återvinning). 
 • du kan resonera om hur olika saker påverkar miljön runt omkring oss.
 • du vet hur några föremål ska källsorteras - procedurförmåga.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: