👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Una carta", "Feliz cumpleaños" y "El tiempo libre" (Sp år 7)

Skapad 2020-10-20 10:36 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under kommande period arbeta med kap 6, 7 och 8 i läroboken ”Vale 7”.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer under kommande period arbeta med kap 6, 7 och 8 i läroboken ”Vale 7”.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Målet med undervisningen är att du på sikt ska utveckla:

 • förmågan att förstå texter eller berättelser i olika sammanhang och kunna svara skriftligt på olika frågor som rör texter eller berättelser på spanska

 • förmågan att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara muntligt på frågor på spanska

 • förmågan att ta till dig grammatiken och tillämpa den när du kommunicerar på spanska  

 • förmågan att uttrycka dig skriftligt och muntligt så att mottagaren förstår

 • förståelsen för din egen språkinlärning och lära dig ta eget ansvar för dina studier

Undervisningens innehåll:

Under denna inledande period kommer vi att utgå från läroboken "Vale 7" och dess kapitel 6, 7 och 8

Vi arbetar med:

 • läsa och översätta olika texter
 • spanska ord
 • olika skriftliga och muntliga uppgifter
 • hörförståelse
 • att du ska lära dig skriva en text och berätta om dig själv, ditt utseende, din familj, och din fritid
 • att du ska lära dig berätta muntligt om dig själv, ditt utseende, din familj, och din fritid
 • fråga andra om dem och deras utseende, familj, och fritid
 • de spanska frågeorden
 • Årstider, månader och födelsedagar och veckodagar
 • digitala verktyg för skriva och förstå text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för arbetsområde 4 i spanska år 7 (Vale 7, kap 6, 7 och 8)

----------------->
"Risk för att du inte kommer nå ett godkänt betyg i spanska."
----------------->
----------------->
----------------->
Lyssna och förstå
Hörförståelse och muntlig spanska i klassrummet.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du känner igen vissa ord/uttryck men inte tillräckligt för att förstå något av sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal som baseras på kapitel 6, 7 och 8. Förstår frågor som behandlar kapitel 6, 7 och 8.
Du uppfattar huvudinnehållet när språket från området vi arbetar med talas långsamt och tydligt. Du kan sammanfatta helheten i det du hört. Du kan med viss svårighet svara på frågor som rör den information du hör på spanska.
Du förstår helheten samt vissa detaljer i innehållet från området vi arbetar med när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta helhet och detaljer i det du hört. Du kan utan svårighet svara på frågor som rör den information du hör på spanska.
Läsa och förstå
De olika texter vi arbetar med.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i texterna i kapitel 6, 7 och 8, trots hjälp av ordlista.
Med hjälp av ordlista förstår du huvudinnehållet i texterna. Du kan svara på enkla frågor om innehållet.
Du har god ordförståelse. Du kan ta till dig större delen av innehållet i texterna, och svarar med enkelhet på frågor om innehållet.
Din ordförståelse är mycket god. Du tillgodogör dig innehållet i texterna och visar förståelse för både helhet och detaljer i dem.
Skriva
Du skriver själv på spanska och tränar på din stavning.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du tränar nästan inte alls på att lära dig stava orden vi arbetar med och de du får i veckouppgift. Du har svårt för att skriva ord och enkla fraser från kapitel 6, 7 och 8.
Du kan med viss svårighet stava orden vi arbetar med. Du övar dig även på att stava orden du får i veckouppgift. Du tränar på att skriva ord och enkla fraser från kapitel 6, 7 och 8. Du gör alla skriftliga övningar du får.
Du är noga med att lära dig stava alla orden vi arbetar med och de du får i veckouppgift. Du kan utan större svårighet skriva ord och enkla fraser och meningar utifrån den kunskap du har tillägnat dig i ämnet.
Du lär dig stava till alla orden vi arbetar med och du är mycket noga med att lära dig stava till orden vi har i veckouppgift. Du är också noga med att se orden i sina sammanhang, dvs. i texter och meningar. Du kan binda samman ord och satser som du hittills lärt dig på spanska till enkla och begripliga meningar som fungerar i korta spanska texter.
Tala
I klassrummet vid dialogövningar och i interaktion med din lärare och andra elever som tränar på spanska.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan säga några ord på spanska, mest hälsningsfraser som "Hola" och "Buenos días". Du har mycket svårt för att förstå och svara på spanska på något utöver hälsningsfraser.
Du kan med viss svårighet säga några enkla meningar om dig själv. Det går lättare att prata på spanska om du har hjälp av en mall, dialog eller stödfrågor.
Du kan med visst stöd av din lärare förhållandevis lätt uttrycka dig muntligt med korta och enkla meningar som innehåller välbekanta ord. Du förstår och visar att du kan agera och svara på spanska utifrån tydliga frågor och instruktioner som din lärare ger dig på spanska.
Du kan kommunicera utifrån arbetsområdet på relativt begriplig spanska. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig till enkla meningar. Du tränar på att använda givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. Du tränar gärna på att svara muntligt på spanska i klassrummet. Du vågar experimentera med språket och tar till dig muntlig feedback från din lärare vid samtalen på spanska.
PLANERA GENOMFÖRA (betygsätts ej)
Fundera över hur du arbetar och om du planerar ditt arbete. Fundera över om du tar emot det stöd din lärare ger dig i undervisningen. Tar du emot handledning och hjälp med studieteknik när du behöver det?
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du behöver mycket stöd för att kunna genomföra arbetsuppgifter och gör inte uppgifterna trots att du får stöd. Du har svårt för att ta ansvar och planera för den egna språkinlärningen och jobbar nästan inte alls med ämnet trots att du vet att du behöver arbeta med ämnet.
Du kan och visar att du kan arbeta självständigt kortare stunder. Du kan med viss hjälp och stöd använda läroböcker, classroom och lexikon. Du strävar efter att ta ansvar för ditt arbete, samt utveckla dina ämnesfärdigheter.
Du kan följa en given lektionsplanering och välja hjälpmedel vid övningar av olika slag. Du tar grundläggande ansvar för ditt arbete och din inlärning. Du tar ansvar för dig själv och interagerar i klassrummet på ett sätt som gynnar allas inlärning och det gemensamma arbetsklimatet.
Du kommer lätt igång med dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt och målinriktat med dem. Du har börjat att fundera över hur du kan förbättra och utveckla din språkinlärning.
Veckouppgifter och läxor (betygsätts ej)
Fundera själv på hur du gör dina uppgifter och läser dina läxor. Är det något du kan förbättra vad gäller ditt sätt att arbeta med veckouppgifterna? Markera själv var du befinner dig just nu vad gäller ditt arbete med veckouppgifterna:
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör sällan dina uppgifter eller läxor och gör du dem så läser du mest igenom ordlistan några gånger. Du följer sällan med i lektionsinnehållet utan tänker oftast på annat som inte rör ämnet, ibland gör du annat i din Ipad och glömmer helt att följa med i undervisningen.
Du gör nästan alltid dina uppgifter och läxor. Du tränar på att stava orden du har i veckouppgift. Du läser och översätter texterna så att du kan dem. Du brukar följa med i undervisningen och lyssna på lektionsinnehållet.
Du gör alltid dina veckouppgifter och läxor. Du tränar noggrant på att stava orden du har i veckouppgift. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem bra. Ibland använder du de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper. Du är noggrann med att följa med i undervisningen.
Du gör alltid dina veckouppgifter och läxor. Du tränar noggrant på att stava orden du har i veckouppgift och ibland tränar du på att använda orden i egna meningar. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem mycket bra. Du använder regelbundet de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper. Du är mycket noggrann att följa med i undervisningen.