👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2020: Ellära, magnetism och energi, Lgr 11

Skapad 2020-10-20 10:50 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta område behandlas ellära, magnetism och energi. För att kunna hantera elektricitet på ett säkert sätt behöver vi kunskap om hur elektriska kretsar är uppbyggda. Vi kommer därför att arbeta med elektriska kretsar och lära oss vad ström, spänning och resistans är. Den energi som vi använder dagligen för att värma våra hus, ge ström till lampor, datorer mm skapas till stor del genom elektromagnetism, som vi kommer att arbeta med.
Grundskola 9 Teknik Fysik
I detta område behandlas ellära, magnetism och energi. För att kunna hantera elektricitet på ett säkert sätt behöver vi kunskap om hur elektriska kretsar är uppbyggda. Vi kommer därför att arbeta med elektriska kretsar och lära oss vad ström, spänning och resistans är. Den energi som vi använder dagligen för att värma våra hus, ge ström till lampor, datorer mm skapas till stor del genom elektromagnetism, som vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och laborationer.

Ellära: Fysik Lpo 1 s. 51-57 och Puls s. 76-86 

Magnetism: Fysik Lpo 2 s. 45-53 och Puls s. 86-90, s 189-196

Elektronik: Fysik Lpo 3 s. 25-31 och Puls s. 256-263

Principen för ett kraftverk:  Lpo 3 s.83

Visa vad du lärt dig

Kunskapskontroll på begrepp sker regelbundet under arbetets gång.

Laborationsprov där du visar att du förstått sambandet mellan spänning, ström och resistans. Detta prov är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del.

Slutuppgift där du ska beskriva elens väg från kraftkälla till hushåll.

 Under detta område ska du kunna:

- förklara och använda följande begrepp; sluten krets, ledare, isolator, spänning, ström, resistans, serie- och parallellkoppling, kortslutning, magnetfält, elektromagnet, induktion, generator och transformator.

- hur el produceras och distribueras till hushållen.

 

 

 

Tidsram

Del 1: Teoretisk laborationsprov där du visar att du förstått sambandet mellan spänning, ström och resistans, serie-och parallellkoppling, ledare, isolator, sluten krets och kortslutning. Bedömning sker vecka 45.  

Del 2: Elens väg från energikällan/kraftkällan till vägguttaget hemma hos dig och mig. Begrepp som du kommer att kunna: magnetfält, induktion, generator och transformator. Bedömning sker vecka 47

 

 

 

Se separat matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Tk
Laborationsmatris till ämnet fysik.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar även enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulera även enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. T.ex. utifrån laborationsrapportmallen!
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Utifrån laborationsrapportmallen!
Resultat, modeller och teorier
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Resultat ,rimlighet och förbättring
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Ny aspekt
Fysikaliska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Ny aspekt
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.