👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration reaktionshastighet

Skapad 2020-10-20 11:08 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Kemi
Bedömning för laboration reaktionshastighet

Matriser

Kem
Laboration reaktionshastighet

Ej uppnådd
Ok kvalitet
Bra kvalitet
Högre kvalitet
Rapportstruktur
Rapporten innehåller de rubrikerna; inledning, laborationens genomförande och diskussion/slutsats. Rätt innehåll under respektive rubrik enligt strukturmall, dock kan smärre fel finnas med.
Rapportens innehåller de rubriker och underrubriker som ska finnas enligt strukturmall. Rätt innehåll på rätt plats. Rapporten är lättöverskådlig
Helt korrekt struktur enligt utdelad mall. De objekt som finns (ex. tabeller, diagram, skisser) är numrerade och har en beskrivande undertext.
Faktabakgrund
nnehåller ett kort teoriavsnitt som förklara de mest grundläggande begreppen och processerna kopplade till laborationens innehåll. Informationen hämtad från läroboken.
nnehåller ett teoriavsnitt som behandlar alla de begrepp, termer och processer som kan kopplas direkt till laborationens naturvetenskapliga innehåll. Fakta baseras på mer än en källa.
Innehåller ett teoriavsnitt som behandlar alla de begrepp, termer och processer som kan kopplas till laborationens naturvetenskapliga innehåll. Objekt såsom bilder och skisser hjälper till att förklara processerna. Fakta baseras på flera olika typer av källor för att säkerhetsställa en god relevans.
Val av metod, hypotes och syfte
Ansats till hypotes/otydlig hypotes som inte motiveras. Syfte beskriver vilka kunskaper som kan tänkas förvärvas. Ett kort stycke beskriver kortfattat den naturvetenskapliga arbetsmetoden, källor hämtas inte utanför läroboken.
Tydlig hypotes men med bristande motivation. Syftet är väl genomtänkt och presenterar vilka kunskaper som förväntas förvärvas. Val av metod beskrivs utförligt, fördelar och nackdelar tas upp objektivt. Den naturvetenskapliga metoden förklaras med hjälp av mer än en källa.
Tydlig och väl motiverad hypotes. Syftet är väl genomtänkt och presenterar såväl vilka kunskaper som förväntas förvärvas som vilka metoder man kommer lära sig mer om. Val av metod beskrivs utförligt, fördelar och nackdelat tas upp objektivt samt kommenteras till vald laboration. Den naturvetenskapliga metoden förklaras med hjälp av mer än en källa samt schematiska skisser och bilder.
Referenser och riskanalys
I faktabakgrunden används en källa som refereras enligt Harvardsystemet. Använder inte källor utanför läroboken. En kort riskanalys för kemikalier och metoden presenteras som är något bristfällig.
I faktabakgrunden används källor som refereras och citeras enligt Harvardsystemet. Använder mer än en typ av källa. Riskanalys presenteras för både kemikalier och metoden. Riskanalysen har genomförts med hjälp av säkerhetsdatablad.
I faktabakgrunden används källor som refereras och citeras enligt Harvardsystemet. Rapportskrivande elev använder flera olika typer av källor för att säkerhetsställa en god kvalitet. Riskanalys presenteras för både kemikalier och metoden. Riskanalysen har genomförts med hjälp av säkerhetsdatablad.
Metod
Innehåller en fullständig materialförteckning. Genomförandet är ok beskrivet men det behövs tillgång till rapportskrivande elev för att kunna göra om laborationen.
Innehåller en fullständig materialförteckning. Genomförandet är utförligt beskrivet i text och kan göras om utan tillgång till rapportskrivande elev.
Innehåller en fullständig materialförteckning. Genomförandet är utförligt beskrivet i text och innehåller även skisser/bilder på materialuppsättningen. Laborationen kan göras om utan hjälp.
Resultat
Resultatet presenteras tydligt i text men även i förekommande fall i tabell/diagram-typ. Beräkningar redovisas snyggt och lättöverskådligt.
Kvalitativ och kvantitativ data presenteras tydligt och korrekt. eleven har påbörjat en analys och redovisar sina beräkningar. Dock finns det delar som är inkorekta, otydliga eller inkonsekventa
Kvalitativ och kvantitativ data presenteras tydligt och korrekt. eleven har genomför en korrekt analys och redovisar sina beräkningar. Beräkning av experimentella fel redovisas. Resultatet kan användas för att under diskussion och slutsats knyta ihop experiementet.
Diskussion och slutsats
Hypotes och resultat kommenteras och diskuteras kort. Relevanta felkällor kommenteras och korrekt slutsats dras.
Korrekt slutsats dras och motiveras i viss utsträckning med hjälp av faktabakgrund. Eleven ger några exempel på felkällor som har inverkan på resultatet samt ger något relevant förslag på förbättringar av metod/genomförande.
Korrekt slutsats dras och motiveras i med hjälp av relevant faktabakgrund. Elevenidentifierar och diskuterar flera relevanta felkällor som har inverkan på resultatet samt ger förslag på förbättringar av metod/genomförande.