👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mina kompisar och Astrid Lindgren

Skapad 2020-10-20 11:48 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi upptäcker naturen i närområdet

Innehåll

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

VARFÖR

Med hjälp av sommarminnen där varje barn fick visa en rörelse hittade vi Upptäckarnas gemensamma intresse för rörelse, berättande samt kompisarna. Vi landade i projektet “Jag, mina kompisar och Astrid Lindgren upptäcker naturen i närmiljön”.

Vi ser att det finns ett stort intresse för att hoppa över gap i skogen eller lådor på förskolegården - precis som Ronja och Birk gör i Ronja Rövardotter. Barnen tycker även om att klättra i olika träd – precis som Astrid Lindgren gjorde. Barnen har också sagt “vi vill alltid bo här” när vi har besökt skogen och ha börjat att bygga en koja – precis som Ronja gjorde när hon flyttade till Matisskogen. Vi ser att det finns ett behov i barngruppen av att arbeta med samarbete, turtagning, integritet och förståelse för gruppens regler och förhållningssätt. Helt enkelt, den stora livsfrågan ”Hur är man en bra kompis?”. Vi märker även att barnen vill höras och synas och att det finns ett stort behov att göra sin röst hört samt önskan att synas av den vuxna. Vi ser framförallt en kärleksfull barngrupp där varje individ söker mycket närhet i små sammanhang.

Våra barn bor i storstaden Stockholm och inte alla vet vilka möjligheter till naturen som finns i närheten. Telefonplan har fantastiska gömda skogar men var finns det bästa klätterträdet eller det bästa hoppstället? Det vill vi ta reda på tillsammans med era barn. Ibland har vi inte möjlighet att vara i naturen, men vi kan lära oss att vara där i fantasin. Det var precis så som sagan om Ronja började – som en längtan till naturen. En längtan som blir allt större i vår tillvaro som genomsyras av snabba förändringar. Vi vill lära barnen att stanna upp, njuta och använda sin fantasi för att hitta lugnet och en trygg plats i vardagen.

VAD - MÅL

Vi har valt att fokusera på rörelse, språk samt samarbete under hela läsåret. 
Följande läroplansmål vill vi beröra under året.

Normer och Värden 
- utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Omsorg, Utveckling och Lärande 
- utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Barns delaktighet och inflytande 
- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

HUR

Vi sätter stort värde på att utveckla normer och förhållningssätt för vårt arbete och samvaron i barngruppen genom kontinuerliga reflektioner i arbetslaget. I det dagliga arbete visar vi respekt för individen och medverkar till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet. Vi stimulerar barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Vi erbjuda barnen en god och tillgänglig miljö för lek och rörelse såväl inne som ute. Vi stärker barnens tillit till sin egen förmåga när vi rör oss i närområdet och skapar förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar. Vi säkerställa att alla barn får lika stort inflytande och utrymme och förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vi sätter därför ett stort värde på små grupper och medforskande pedagoger, som är här- och närvarande.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18