👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsens projektbeskrivning 2020-2021

Skapad 2020-10-20 13:52 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Barns möte med trädet. Vad mår trädet bra av? Vem bor i trädet? Hur känns trädet? Tillsammans med barnen utforskar vi träden omkring oss. Barnens tankar och nyfikenhet leder projektet vidare. Digitala verktyg, estetiska lärprocesser, språk och kommunikation, återvinning och kretslopp.

Innehåll

Barns möte med TRÄDET!

 

Under läsåret 2020–2021 kommer Måsens barn och pedagoger arbeta utifrån Södermalms förskolors fokusområde – Hållbar framtid. I vårt arbete kring barns möte med naturen kommer vi att fokusera på trädet då vi ser att barnens intresse och nyfikenhet leder oss dit.

I vår kub på Måsen kan vi besöka trädet när vi vill. Vi kan plocka blåbär, promenera, sitta högt upp i en trädkrona eller under en rot.

 

VAD?

 

Vi vill ge barnen en ökad förståelse kring trädet. Vi kommer utgå från frågor som vi tillsammans med barnen söker svar på. Vi väljer att inrikta oss på ”öppna frågor” som inte har ett givet ja/nej-svar utan istället öppnar upp för barnens egna tankar, idéer och nyfikenhet.

 

·         Vad behöver trädet för att må bra?

·         Vem bor i trädet?

·         Vad växer i trädet?

·         Hur kan vi ta hand om trädet?

·         Vad kan skada trädet?

·         Hur känns trädet? Hur låter trädet? Hur ser trädet ut?

·         Vilka olika sorters träd finns det? Hur är de lika/olika?

 

Genom att undersöka trädet närmare vill vi även att barnen ska få en ökad kunskap kring olika väder samt årstidsväxlingar. Eftersom projektet sträcker sig över hela läsåret kan vi på ett naturligt sätt följa årstidernas inverkan på trädet. Från att löven ändrar färg och faller till marken till att nya knoppar och blommor dyker upp i vår. Att tillsammans med barnen utforska trädet och dess många olika viktiga funktioner för de som lever nära det.

 

De styrdokument vi använder i vårt projekt är:

·         Barnkonventionen

·         Lpfö18

·         Grön flagg

·         Förskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

·         samt vetenskaplig litteratur.

Vi kommer även att använda barnlitteratur som är kopplade till trädet, så väl fakta som sagor. Eftersom vi kommer beröra vad som växer i trädet i form av frukt och bär kommer även KRAV vara ett verktyg i vårt projektarbete.

 

VARFÖR?

 

·         Syftet med vårt projekt kring trädet är att ge barnen en ökad kunskap om trädet och en ökad förståelse för hur vi alla kan påverka naturen och hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid.

         I vår undervisning kring trädet kommer vi att skapa undervisningssituationer där barnen får möjlighet utforska, undersöka och uppleva trädet och dess egenskaper. 

         Vi har valt detta område utifrån observationer vi gjort av barnen under våra naturspaningar och utifrån de bilder vi fått in från vårdnadshavarna.

·         Vi har även genom reflektion tillsammans med barnens sett att trädet lockar till samtal och nyfiket sökande efter mer kunskap.

 

HUR?

 

Vi kommer att ha planerad undervisning både inomhus och utomhus varje dag.Tillsammans med barnen kommer vi att möta trädet utifrån olika infallsvinklar:

 

Arbetssätt:

 

         Estetiska uttryckssätt: skapande, musik, rörelse och drama

 

         Digitala verktyg: ”förstorings-ägget”, projektorn och vårt IKT-material i form av ljud, bild och film.

 

         Språk och kommunikation: litteratur, sånger, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och rim och ramsor.

 

         Grön flagg: källsortering (sopsamlarmonster), ta till vara på matavfall genom att använda kompostering och bokashi, ”Håll Sverige rent” och KRAV.

 

         I vår undervisning kring trädet kommer vi att skapa undervisningsmiljöer där barnen får möjlighet utforska, undersöka och uppleva trädet och dess egenskaper.

·         Vi kommer att skapa ett träd där alla våra nya kunskaper och upptäckter kan fylla grenarna.

·         Vi kommer dokumentera på vår Process-vägg som sedan blir underlag för samlingar och fredagsreflektionen vi har varje vecka.

·         Vi kommer skapa ett ”kompisträd” där barnen tillsammans reflekterar kring hur en kompis kan vara, hur en kan trösta någon, känsloregister och samtycke (”stopp min kropp” och ”okej med dig?” utifrån Barnkonventionen och Projektuppdrag från Make Equal).

·         Vi kommer arbeta med matematiska begrepp kring trädet och jämföra olika träds likheter och olikheter.

·         Miljön ska vara välkommande, lockande och tillgänglig för alla barn. Vi kommer att ta in naturmaterial i förskolan som löv och kvistar vilket kan bidra till ett vidare utforskande och skapa en rolig lärande miljö. Vi pedagoger ska vara medforskare och närvarande i barnens utforskande. 

 

VEM?

 

 Alla barn på avdelningen kommer att delta i alla de olika aktiviteterna vi erbjuder. Vi kommer använda oss av planerad undervisning i mindre grupper för att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig, reflektera och känna delaktighet och inflytande.

Varje vecka kommer vi erbjuda tre olika undervisningssituationer kopplade till projektet. Barnen cirkulerar medan pedagogen stannar vid sin aktivitet. Vi ansvarar för våra egna stationer och ger varandra tid för att duka fram aktiviteten innan barnen kommer in.

 

Digitala verktyg i utforskandet av trädet

Vid denna station kommer olika digitala verktyg erbjudas, så som Förstoringsägget där barnen själva kan fokusera objektivet på något föremål vi hittat i naturen. Att studera närmare på hur ett löv ser ut i förstorad skala ger nya perspektiv på hur ett träd kan se ut.

 

2.    Skapande med naturmaterial och återbruk av återvinningsmaterial

Vid denna station kan barnen välja bland de olika materialen vi hittat i närmiljön. Vad är skräp? Vad hör till naturen och vad kan skada den? Här finns utrymme att samtala kring dess verkan på miljön. Vi kan vi tillsammans reflektera kring hur vi kan hjälpa naturen genom att samla skräp när vi är ute på upptäcktsfärd. Vi kommer arbeta med hållbar framtid med återbruk och återvinning.

 

 

3.       Blanda egna färger och jämföra med färger i naturen

 

Vid denna station kommer fokus ligga på att blanda färger som vi sedan kan leta efter i naturen. Att tillsammans med barnen söka de olika färgerna och nyanserna öppnar för samtal om färger, likheter och olikheter och att sätta ord på de olika materialen. Vi kommer undersöka närmare på hur träden förändras under de olika årstiderna.

 

 

Vid dessa aktiviteter kommer pedagogen samla in dokumentation i form av ljudupptagning, film, anteckningar och observationsmallar. Det materialet är sedan del av underlaget vi kommer använda för att utvärdera, utveckla och bygga vidare på vårt projekt.

 

Från en fredagsreflektion – Vem bor i trädet?

 

 

Hur många kramar når runt trädets stam?

 

Reflektion

Tänk allt vi kan lära oss om trädet. Vi kanske lär oss att ett träd kan vara ett hem, ett matförråd eller kanske ge någon en svalkande skugga. Ett träd kan vara en plats för en koja, en gunga eller en klätterställning. Ett träd kan vara mätinstrument för hur många kramar det behövs för att nå runt stammen. Ett träd kan vara gömt i en kastanj eller ett ekollon. Ett träd kan ge löv att fläta till en krans, eller ett löv att förstora upp i förstoringsägget och titta närmare på. Med fantasi, nyfikenhet och lärlust kommer vi ta oss an projektet!

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18