👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering- Hållbar utveckling & Hållbara relationer

Skapad 2020-10-21 07:53 i 185351 Förskolan Skogslyan Stockholm Farsta
Förskola
Detta är en projektplanering som verksamheten arbetar med under lästerminen. Planeringen är en beskrivning på hur arbetet utförs och hur lärandet samt undervisningen konkret utförs genom projektarbete.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

- Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga:

Hållbar framtid och hållbara relationer.

-Genom lek och samspel ska vi stärka upp individerna med trygghet och självkänsla.

 


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande" (Lpfö- 18)

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 – förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

* Naturvetenskap och teknik (digitala microskop)

* Skapande och olika uttrycksformer (lera, miljö- ateljé)

* Barnkonventionen- Synliggöra arbetet i verksamheten

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Projektet ska skapa möjlighet för barnen att utveckla sociala förmågor och samspel. Genom barnens intresse har vi delat in barngruppen i fyra mindre grupper:

* Fordon

*Bygg & konstruktion

* Lera

* Skogen

- Dessa fyra grupper arbetar kontinuerligt med lek och samspel. Genom turtagning och olika ämnesdidaktiska områden som vi planerar in i 4 veckors perioder. Lärandet sker i leken men också genom pedagogernas inplanerade utmaningar som ska ges varje vecka.

 

VARFÖR:

 - För att stärka gruppdynamiken och för att lek utvecklar individens sociala förmåga.

Även att bygga upp ett lärande och kunskaper utifrån ämnesdidaktiska områden. 

HUR:

- Miljön ska spegla barnens intresse, vi har implementerat utforskande material som barnen kan undersöka och leka med. Material som utmanar barnens hypoteser.

Genom att dela in barngruppen i fyra mindre grupper kan man som pedagog uppnå hög kvalité i att se och lyssna in barnens olika frågeställningar och hypoteser. Dessa frågeställningar ligger till grund för vår framtida planering och utmaningar till barnen under vår 4 veckors planering. Dokumentation sätts upp på vår processvägg så att barnen ska få möjlighet till att reflektera tillsammans. Varje vecka ska vi ge barnen utmaningar som kan utveckla barnens lärande i olika ämnesdidaktiska områden.