Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helkursmatris tyska 5

Skapad 2020-10-21 08:50 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Helkursmatris tyska 5

Matriser

ModDeu
Helkursmatris Tyska 5

Centralt innehåll

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kommunikationens innehåll Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen. Reception Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Skönlitteratur och annan fiktion. Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. Produktion och interaktion Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera dem samt för att skapa struktur och anpassa dem till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A

Förmågor

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förståelse,. läs och hör
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad tyska Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i tydligt formulerade texter, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Die Verwandlung
Texter i undervisningen under kursens gång
Nyhetsartiklar
Förberedelse för debatt
Författarbiografi och dikttolkning
3
4

Förmågor

Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Källhantering
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
DIe Verwandlung
Material till nyhetspresentation
Förberedelse för debatt
analys av film
Produktion
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

Skriftlig produktion

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kafka
Uppsats
Text om tema 2
Text 3
Text 4

Muntlig framställning

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Nachrichten
Debatt
Diktpresentation
4

Förmågor

Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
samtal på lektioner om olika temata
samtal på lektioner om olika temata
samtal på lektioner om olika temata
Inspelat samtal om bok / film ?
Debatt

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där målspråket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där målspråket a används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där målspråket används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
nyheter
debatt
samtal på lektioner
4
5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: