👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska planering åk 4-6

Skapad 2020-10-21 09:27 i Modersmålsskolan Helsingborg
Modersmålets uppbyggnad, läsa böcker med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta samt tolka. Elever ska kunna bygga meningar och anpassa innehållet till olika situationer och mottagare. Elever ska kunna jämföra albanska och svenska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under läsåret 20/21 kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar kurdiska språket.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige

Så här kommer vi att jobba:

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

Vi kommer bedöma :

 Jag kommer att bedömda din förmåga att:

 • Läsa och förstå olika typer av texter,redovisa,ställa frågor och analysera egna och andra texter.
 • Delta i samtal och diskussioner kring aktuella ämnen/tema.
 • Uttrycka dig med bra uttal och satsmelodi för att kommunicera rätt
 • förstår innehållet i en text
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • förstår vad andra säger och t.ex. delta i samtal
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Matris Modersmål 4-6

Tala och lyssna

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår.
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår.
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Gör begripliga presentationer för olika mottagare.
Samtala och förstå
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman.
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner.
Bidrar med frågor, åsikter och argument i diskussioner.
Gör kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter.
Tolka och förstå
Kan förstå helheten i enkla dialoger eller berättelser som handlar om bekanta ämnen.
Kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Kan föra ett resonemang kring muntliga framställningar och filmer.
Kan tolka, utvärdera och ta ställning till olika tankar och åsikter.
Uttal och satsmelodi
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans. Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt.
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans.
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans.
Kan utveckla ett flyt i sitt eget talspråk och är medveten om olika variationer av modersmålet.

Läsa

 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Kan på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Läsförståelse
Kan läsa enkla texter och återge innehållet i den lästa texten.
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Flyt i läsning
Kan läsa ord och meningar men stakar sig ibland med svåra ord och läser med mindre inlevelse.
Kan läsa anpassade texter och utan större stopp eller hinder.
Kan läsa anpassade texter och kan läsa texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Läsintresse
Visar intresse för tyst-och högläsning.
Läser på egen hand och läser gärna för andra.
Läser med upplevelse och för lärande. Tar initiativ till läsaktiviteter både i skolan och på fritiden.
Kan reflektera över det lästa.

Skriva

 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Skriver ofullständiga meningar. Skiljetecken saknas eller används fel.
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Det krävs att man frågar för att innehållet skall bli förståeligt.
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat
Skrivregler
 • Ml
Stavfel och fel i grammatiken förekommer som stör förståelsen.
Stavfel och fel i grammatiken förekommer men de stör inte förståelsen.
Mindre stavnings - och grammatiska fel förekommer men de stör inte förståelsen.
Kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
Ord- och begreps förråd
Texten år skriven med ett begränsat ordförråd.
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk.
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skrivstrategier
 • Ml
Försöker använda strategier som omformuleringar. Använder ord, bild och ljud.
Kan använda strategier som omformuleringar. Använder till exempel bilderböcker eller serietidningar där ord och bild samspelar.
Kan använda olika typer av webbtexter eller filmer som samspelar med ord, bild och ljud.
Använder strategier som omformuleringar och synonymer. Kan använda många olika uttrycksformer och medier.
Jämföra
 • Ml
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken.
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil.
Kan jämföra modersmålets och svenskans grammatik till exempel, ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb.
Kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
Kultur och samhälle
 • Ml
Kan reflektera om traditioner, seder och högtider i länder där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Kan återberätta olika slags berättelser där modersmålet talas och resonera kring likheter och skillnader med den svenska kulturen.
Kan resonera kring skolgång i områden där modersmålet talas och jämföra med skolgång i Sverige.
Kan reflektera kring samhällsfrågor där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.