👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktbildspel vt 21

Skapad 2020-10-21 10:33 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Musik Bild Svenska
Du ska utforma ett dikt-, bild- och ljudspel som gestaltar din tolkning av den egenskrivna dikten. Vi kommer att arbeta med detta i svenska, musik och bild.

Innehåll

Bildspel - samarbete mellan bild, musik och svenska

Uppgiften

Du ska utforma ett dikt-, bild- och ljudspel som ska gestalta hur du tolkar en dikt. 

Du ska:

 • skriva dikter
 • välja en eller två (ca 10 rader)
 • ta egna fotografier 
 • göra egen musik i Garageband ev soundtrap 

Det är viktigt att du först har en tydlig idé om vad du vill förmedla med bildspelet, innan du planerar ditt text-, bild och ljudspel. Bilderna och musiken ska förstärka din tolkning av budskapet i dikten.

Ditt färdiga bildspel, som du gör i iMovie, får vara max 1,5 minuter. Inledningsvis ska du ha en titel på ditt bildspel, och det ska också finnas eftertext med namn på upphovspersonen.

Släpp loss din fantasi och kreativitet!

Arbetsgång:

På lektionerna i:

Svenska: Arbete med dikter: vad en dikt är och olika typer. Du kommer att skriva en eller två dikter i valfritt ämne. Vi påbörjar arbetsområdet med dikter v. 12, sedan ska era dikter vara färdigskrivna eller påväg fredag v. 13 (så att du har möjlighet att fota till bildspelet under påsklovet).

Musik: Hur musik förstärker och samspelar med andra uttrycksformer. Öva i Garageband/soundtrap. Vi tittar och lyssnar på några exempel.

Bild: ser på bildspelsexempel och pratar om hur bilder tolkas på olika sätt. Du kommer att planera vad och hur du ska fota med start under v 13

Ditt val av text, bilder och musik ska vara klart innan du sätter ihop bildspelet!

Arbetet med sammansättningen sker främst under vecka 15 och 16. Inlämning senast  måndag v 17

 • Arbete sker på alla lektionerna i bild, musik och svenska.
 • Kom ihåg att svara på reflektionsfrågorna nedan!
 • Din färdiga film och dina svar på reflektionsfrågorna ska lämnas in via Google Drive, i en mapp som du ger namnet Diktbildspel. 

Tänk på att använda matriserna under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd individuellt i ämnena svenska, bild och musik, se matriserna.
Du ska också svara på ett antal reflektionsfrågor när ditt bildspel är klart.

Lycka till!

Reflektionsfrågorna:

         Svenska:  

 1. Vad fick dig att vilja göra ditt bildspel med just denna diktform och tema?
 2. Vilket budskap/stämning/känsla i dikten är det du vill förmedla i bildspelet? Förklara med något exempel från din dikt.

  Bild:
 3. Beskriv hur du tänkte när du valde ut dina bilder till bildspelet!
 4. Tycker du att du lyckats bra med din tolkning av dikten? För BILDERNA fram stämningen och visar din känsla av dikten? Motivera!            

  Musik:
 5. Beskriv hur du tänkte när du gjorde musiken till bildspelet:
  På vilket sätt ville du att din musik skulle passa för dikten och bilderna? (Hur gjorde du för att få fram rätt stämning/känsla?
  Hur tänkte du när du valde instrument och tempo?)

  Utvärdering: (som gäller dikt, bild och musik.)
 6. Vad blev du nöjd med? Motivera! Vad fungerar bra när det gäller samspelet mellan bild, text och din musik? 
 7. Ge förslag på något som skulle kunna göra ditt bildspel bättre!

 

Gör även en självbedömning i matrisen!                

Uppgifter

 • Bildspel sv, mu, bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Mu Bl
Bildmatris

E
C
A
Teknik
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild,musik och text på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
Du presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade odömen om arbetsprocessen och visar då på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Sv Mu Bl
Bildspel - svenska. Tolka o kombinera dikt med bild och musik.

E
C
A
Kombinera texttyper
Levandegöra
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik i ett bildspel.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik.
Samspela
Text, bild och musik samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Text, musik och bild samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Text, musik och bild samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa och analysera
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande innehåll och budskap i en dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i en dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i en dikt.

Sv Mu Bl
Bildspel - Musik: Skapande

Andra uttrycksformer
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Reflektion
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.