Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2020-10-21 10:55 i Bäckskolan Linköping
Området Kretsar kring el - NTA
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi lär oss mer om el i detta område. Vi tar hjälp av NTA-lådan "Kretsar kring el" när vi arbetar med detta.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

 

- Att du kan genomföra och planera en systematisk undersökning.

- Att du kan dra slutsatser, jämföra resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.

- Att du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild.

- Att du deltar, kan förändra och förbättra samt kommer med ideér om hur man kan göra.

- Att du kan några olika elektriska kretsar samt hur man ritar ett kopplingsschema.

- Att du vet hur en ficklampa fungerar och vilka delar den består av.

- Att du känner till några upptäckter och uppfinnare inom området.

- Att du kan begreppen och kan förklara dem.

Begrepp: statisk elektricitet, elektrisk ström, elektroner, lampa, batteri, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning, strömkälla, isolator, ledare,

 

Arbetssätt: (hur?)

Vi kommer att:

- Genomföra enkla systematiska undersökningar.

- Sammanfatta våra undersökningar och ha olika genomgångar.

- Läsa olika texter och se på filmer.

- Träna på begreppen.

 

 

 Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

 

Dina kommer att kunna visa dina kunskaper:

- I din dokumentation.

- Under lektionerna när vi genomför undersökningar och diskuterar.

- I det prov vi har.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Nivå 1
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Nivå 2
Når du denna nivå så når du målen.
Nivå 3
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Nivå 4
Når du denna nivå så överstiger du målen mycket.
Genomföra systematiska undersökningar
När vi genomför systematiska undersökningar så behöver du träna på att vara noggrann, läsa instruktioner och följa de regler vi har.
När vi genomför systematiska undersökningar så försöker du vara noggrann, läsa instruktionerna och du följer de regler vi har.
När vi genomför systematiska undersökningar så är du för det mesta noggrann, läser instruktionerna och du följer de regler vi har.
När vi genomför systematiska undersökningar så är du alltid noggrann, läser instruktionerna och du följer de regler vi har.
Dokumentera systematiska undersökningar
Du behöver träna på att på att dokumentera det vi gjort med text och bild.
Du dokumenterar det vi gjort med text och bild. Din dokumentation saknar delar och/eller är rörig. Den är tydlig ibland.
Du dokumenterar det vi gjort med text och bild. Du missar någon del och/eller blir lite rörig ibland – men är för det mesta tydlig.
Du dokumenterar det vi gjort med text och bild. Din dokumentation är mycket tydlig.
Dra slutsats, jämföra resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du behöver träna på att göra en enkel slutsats efter en undersökning där du exempelvis jämför med andra, hittar likheter och skillnader eller ger förslag till förbättringar.
Du kan göra en enkel slutsats efter en undersökning där du ibland jämför resultat, hittar likheter och skillnader eller ger förslag till förbättringar.
Du kan göra en utvecklad slutsats efter en undersökning där du oftast jämför resultat, hittar likheter och skillnader och ger förslag till förbättringar.
Du kan göra en väl utvecklad slutsats efter en undersökning där du exempelvis jämför med andra, hittar likheter och skillnader och ger förslag till förbättringar.
Fysikens begrepp
Du behöver träna för att få grundläggande kunskaper i fysik och om fysikens begrepp.
Du har grundläggande kunskaper i fysik och om fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper i fysik och om fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper i fysik och om fysikens begrepp.
Delta, komma med idéer samt förslag till förbättringar när ni arbetar med teknikutveckling.
Du behöver träna på att delta, komma med idéer samt förslag till förbättringar när vi arbetar med utveckling av saker, exempelvis strömbrytaren och egna kretsar.
Du deltar, försöker komma med idéer samt delvis fungerande förslag till förbättringar när vi arbetar med utveckling av saker, exempelvis strömbrytaren och egna kretsar.
Du deltar, prövar idéer samt kommer med fungerande förslag till förbättringar när vi arbetar med utveckling av saker, exempelvis strömbrytaren och egna kretsar.
Du deltar, prövar idéer samt kommer med väl fungerande förslag till förbättringar när vi arbetar med utveckling av saker, exempelvis strömbrytaren och egna kretsar.
Tekniska lösningar
Du behöver träna på att beskriva och förklara exempelvis hur ficklampan och strömbrytaren fungerar.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara exempelvis hur ficklampan och strömbrytaren fungerar.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och förklara exempelvis hur ficklampan och strömbrytaren fungerar.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva och förklara exempelvis hur ficklampan och strömbrytaren fungerar.
Uppfinningar och upptäckter
Du behöver träna på att berätta om några upptäckter och uppfinnare inom området.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om några upptäckter och uppfinnare inom området.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om några upptäckter och uppfinnare inom området.
Du kan på ett väl utvecklat sätt berätta om några upptäckter och uppfinnare inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: