Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott på Söderskolans fritidshem 2020/2021

Skapad 2020-10-22 14:27 i Söderskolans fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 6
Idrott/lek på Söderskolans fritidshem 2020/2021

Innehåll

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att
eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar
omsorg och lärande.”
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt
kunskapsområde och
formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i
själva planeringen"

(Fritidshemmets mål och resultat, s. 65–75 Pihlgren 2017).

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Vilka förmågor vill vi att eleven utvecklar? 

  • Vi vill att eleven utvecklar sin förmåga att våga testa nya saker, det är viktigt att våga utmana sig själv. Det stärker lärandeidentiteten vilket betyder att eleven lär känna dig själv och sina förmågor genom nya upptäcker och erfarenheter. Eleven lär sig att göra egna medvetna val som de sedan reflekterar över med hjälp av pedagogen. 

  • Vi vill att eleven utvecklar sin förmåga att samarbeta och kommunicera på olika sätt.Genom lek och samspel med andra tränar vi vår kreativa förmåga och att lära sig lyssna på varandra.

  • Det är också viktigt att eleverna får en positiv inställning till lek och rörelse både inomhus och utomhus.  Det är viktigt att eleverna lär sig sambandet mellan hälsa och rörelse och utomhusvistelse.

Elevernas inflytande och delaktighet 

Eleverna får vara med och påverka val av aktiviteter och lekar.

Ingen ska känna sig otrygg i idrottshallen så vi tränar mycket på att visa hänsyn och respekt för varandras förutsättningar och olikheter. Vi har valt att dela gruppen utifrån kompisrelationer för att de ska tycka att det är roligt och vilja vara med i idrottshallen.

Pedagogen bekräftar och synliggör varje individs framsteg och progression både socialt och motoriskt.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

  • Vi anpassar idrottsgrupperna efter behov och intressen. Pedagogen planerar en gemensam lek som uppvärmning. Planeringen är att en regellek följs av fri lek och det betyder att eleverna har möjlighet att öva på något eller att leka med något som de vill.

  • Vi har valt att dela gruppen i två då vissa elever fungerar bättre i mindre grupp. Vi undviker konflikter genom att anpassa lärmiljön och pedagogen tänker ut vilka elevkonstellationer som fungerar bäst. Våra fritidselever behöver ha rutiner och tillsammans hjälps vi åt att städa och plocka fram material. 

Uppföljning

Pedagogerna diskuterar inför veckans planering hur veckans idrottslektion ska bli.Vi följer upp hur det har fungerat och om vi behöver ompröva.

Utvärdering

Efter varje idrottslektion utvärderar vi tillsammans med eleverna och planerar inför veckan därpå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: