👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tolsgården målformulering 2020/2021 Normer & Värden

Skapad 2020-10-23 11:33 i Tolsgården Mariestad
Förskola
Målformulering: "Skapa förutsättningar för barnen att ingå i ett sammanhang som präglas av hållbara relationer och ett hållbart lärande"

Innehåll

Planerade främjande
åtgärder på förskolan Tolsgården

När påbörjas/genomförs åtgärden?

Ansvarig

A. Vi pedagoger skapar förutsättningar för att barnen ska utveckla sin självkänsla genom att uppmuntra positiva handlingar.

Fortlöpande

Pedagogerna

B. Vi delar barngruppen vid behov för att fortsätta arbetet med att skapa trygghet och lugn.

Fortlöpande

Pedagogerna

C. Pedagogerna är härvarande och närvarande i barnens lek för att skapa en positiv samvaro i gruppen samt för att få överblick och ge trygghet.

Fortlöpande

Pedagogerna

D. All personal ser och reagerar på eventuell kränkning och diskriminering.

Fortlöpande

Pedagogerna

E. Vi arbetar aktivt med att inkludera alla barn och se deras olikheter som en tillgång i barngruppen.

Fortlöpande

Pedagogerna

F. Vi pedagoger stöttar och bekräftar individen kring dess val, frågor och tankar kring sina eller andras könsöverskridande identitet, när situationer uppstår.

Fortlöpande

Pedagogerna

G. Vi ser flickor och pojkar som jämlika.

Fortlöpande

Pedagogerna

H. Föregå med gott exempel genom att aldrig prata kränkande om andra.

Fortlöpande

Pedagogerna

 

 

Planerade förebyggande
åtgärder på förskolan Tolsgården

När påbörjas/genomförs åtgärden?

Ansvarig

A. Att vi som pedagoger arbetar för att utforma de pedagogiska miljöerna så att de tilltalar alla oavsett kön.

Fortlöpande

Pedagogerna

B. Att vi erbjuder litteratur som utmanar de traditionella könsrollerna.

Fortlöpande

Pedagogerna

C. Om incidenter sker så reflekterar pedagogerna över var de befann sig och hur pedagogerna gör för att det inte ska upprepas.

Fortlöpande

Pedagogerna

D. Vi pedagoger reflekterar kontinuerligt över vårt förhållningssätt samt att vi arbetar med att vara goda förebilder för barnen.

Fortlöpande

Pedagogerna

E. Att vi erbjuder litteratur som
berör de olika diskrimineringsgrunderna.

Fortlöpande

Pedagogerna

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?