👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Villerkulla ht -20

Skapad 2020-10-23 13:03 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att undervisa i språk och kommunikation utifrån barnens kunskapsnivå. Hur ska vi väcka barnens intresse för symboler och skrivspråk? Hur kommunicera de yngsta barnen?

Innehåll

 

Var är vi? /Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barngruppen består av två åldersgrupper, 1 och 2 år. 

Syfte:

Att ge varje barn förutsättningar att:

 • bli lyssnad på och lyssna på de andra
 • utveckla barnens ordförråd och förståelse

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 
Vi vill se att barnen visar intresse för böcker och högläsning

Vi vill se att barnen återberättar händelser eller sagor 

Vi vill även se att barnen visar intresse för symboler och skrivspråk


Förståelse
:

Vi vill ge barnen ett expansiv språk.

Vi vill utveckla deras kommunikativa förmågor för att göra sig förstådda.

Vi vill väcka deras intresse för symboler och skrivspråk.

 

Kärnämnen/förmågor:

Kommunikation- att förstå och göra sig förstådd

koncentration - att styra och hålla kvar sin uppmärksamheten

minne - att komma ihåg och uppleva förväntan

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi är språkmedvetna pedagoger och vi använder oss av ett expansivt språk.


Vetenskaplig grund:

Vi baserar vår undervisning på Utvecklingspedagogisk perspektiv.

Lärande bygger på variation. Två typer av variation är centrala inom undervisning ur ett  utvecklingspedagogiskt perspektiv: att använda variation för att hjälpa barn att urskilja ett visst fenomen, samt att använda den naturliga variation som förekommer i barns förståelse av ett visst fenomen så att barn upptäcker att man kan uppfatta något på olika sätt som alla är lika riktiga.

Ett lokalt språk beskriver det som händer här och nu och är endast begripligt i den specifika situationen (”Titta den!”). För att kunna tala om något bortom det som sker i nuet måste man använda sig av ett expansivt språk (”Jag såg en röd ballong.”) Ett expansivt språk är grundläggande för undervisning, då de kunskaper man lär sig är tänkta att användas i andra situationer utanför själva lärtillfället.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Innan uppstarten gör vi en förbedömning på varje barn så att vi sedan kan bedöma om det blivit en progression. 

Utvärderingssätt:

Genom dokumentation, observation, reflektion tillsammans i arbetslaget och med barnen.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 • Vi kommer att undervisa i mindre grupper. 
 • Vi introducerar namnordbilder till barnen
 • Vi kommer att använda oss av vår maskot Tintin som har med sig sagan om Bockarna Bruse.
 • Läsa boken om Bockarna Bruse och uppmärksamma barnen på att man läser bokstäverna i boken. Symbolerna betyder något. 
  Dramatisera sagan för barnen. 
 • Vi kommer att sjunga sången.
 • Vi kommer att förstärka ord med hjälp av TAKK.

Aktiviteter:

Delar in barnen i mindre undervisningsgrupper. Personalen skiftar grupp för att ge alla barn samma förutsättningar då vi har olika sätt att undervisa på. Personalen kommer att rikta barnens uppmärksamhet mot våra uppsatta mål.

 

Dokumentation/ kriterier

Dokumentation på gruppnivå, övergripande från undervisningen. Individnivå i Unikum med hjälp av bild, film och text där man ser ett förändrat kunnande hos barnet. 

 

Kriterierier

Vi vill se att barnen visar intresse för högläsning och återberättar händelser och att de kan hålla fokus en lite längre stund. 
Det innebär: att vi ser att barnet väljer sagor, pekar på bilder och svarar på frågor ( kroppsligt eller verbalt)

Vi vill se att barnen uppmärksammar symboler eller ordbilder,  låtsas skriver eller känner igen sin ordbild

Vi vill även se att barnen utvecklar sin kompetens at kommunicera med sina vänner
Det innebär: att barnet visar en kompis eller vuxen vad de behöver eller vill med hjälp av TAKK eller ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18