Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enens aktiva åtgärder mot diskriminering i verksamheten

Skapad 2020-10-24 01:04 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Enens aktiva åtgärder mot diskriminering i verksamheten

Innehåll

 

 

    Introduktion och vision 

Det är förbjudet för alla som bedriver skolverksamhet att diskriminera barn som deltar i verksamheten eller som söker till verksamheten.  
 
Diskrimineringsförbudet gäller också för alla vuxna som arbetar i förskolan/skolan.  

 
Det innebär att det råder en nolltolerans mot diskriminering i Norrtälje kommuns alla förskolor och skolor. Varje verksamhet arbetar med aktiva förebyggande och främjande åtgärder för att motverka att ett barn eller en grupp av barn missgynnas i den utbildning som bedrivs.  

 

Med missgynna menas i det här sammanhanget att inget barn får behandlas orättvist genom att barnets rättigheter inskränks eller helt fråntasatt barnet försummas eller åsidosättas på ett sätt som har samband med någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.  

 

Verksamheten ska undanröja eventuella uppställda hinder för barns lika rättigheter och möjligheter.  

 

Diskrimineringsgrunderna 

 1. Kön 

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck – att ett barn/elev inte identifierar sig som kvinna eller man  

 1. Etnisk tillhörighet 

 1. Funktionsnedsättning 

 1. Sexuell läggning 

 1. Ålder 

 1. Religion- eller annan trosuppfattning 

 

                 Rektorn har ett särskilt ansvar för att leda jämställdhetsarbetet 

Rektor ansvarar för att alla barn oavsett könstillhörighet får samma förutsättningar att lära och utvecklas. I varje förskola ska det finnas ett jämställdshetsperspektiv. Alla barn måste oavsett könstillhörighet, få samma möjligheter till stimulans, utmaning och uppmuntran i undervisningen samt samma chans att visa kunskaper.  

 

   Det aktiva arbetet genomförs i fyra steg

 

Förskolan undersöker i det första steget den egna verksamheten i syfte att upptäcka risker för diskriminering eller andra hinder för barnens/elevernas lika rättigheter och möjligheter.  

 

I det andra steget analyserar förskolan orsakerna till de eventuella hinder som upptäckts. 

 

I det tredje steget fattar förskolan/skolan beslut om åtgärder som ska genomföras för att undanröja de hinder som upptäckts.  

 

Till sist, i det fjärde steget följs arbetet för att motverka diskriminering upp och utvärderas.  

                      

              Undersöka

 

Följande områden har vi undersökt det här verksamhetsåret under tidperioden HT-19: 

 • Vi har observerat och reflekterat kring barnens och pedagogernas val av språkbruk   

 • Genomfört trygghetsvandringar  

 • Sett över förskolans miljöer och delvis tänkt NPF  

 • Vi har sett ett behov av att gå igenom och granska vilka böcker vi erbjuder till barnen med hänvisning till diskrimineringsgrunderna.  

Utifrån våra observationer har vi sett och hört att det periodvis är ett dåligt klimat i barngruppen och den visade respekten mot varandra är inte okej. 

Barnen kommer ofta och berättar för oss pedagoger om saker som de andra barnen enligt dem har sagt eller gjort.  

 

I trygghetsvandringarna har inget framkommit om att klimatet är dåligt.  

 

När vi har gått igenom miljöerna så har vi sett att tydliga rutiner och bildstöd delvis fortfarande saknas, vilket vi tänker på i de pågående miljöförändringarna. 

 

Utifrån workshopen som vi hade den 20/9-19 fick vi en tankeställare om vilka böcker vi erbjuder till barnen och ser ett behov av att granska dem.  

 

Risker och hinder

 

 • Konflikter som uppstår i olika situationer.  

 • Val av språkbruk och att inte visa respekt mot varandra.  

 • Övergångar som saknar rutiner och uppdelning av barngruppen.  

 • Ytor som vi pedagoger inte har uppsikt över 
     

             Analys

 

Vad är orsaken till upptäckta hindren?  

Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?  

 

Vi upplever att det idag har blivit ett tuffare språkbruk i samhället som smittar av sig och går ner allt lägre i åldrarna. Detta resulterar i att vi i förskolan måste synliggöra och arbeta ännu mer förebyggande med språkbruk och förhållningssätt. Vi samtalar dagligen om hur vi ska bemöta varandra och stöttar barnen i att lösa konflikter, men vi ser att detta inte är tillräckligt. 
 

Utifrån våra observationer har vi kartlagt att det inte är på en specifik plats som ett ovårdat språk uppstår. Det sker överallt där vi pedagogerna inte är nära. När vi exempelvis är med barnen i verkstaden så kan konflikter uppstå, men barnens ordval skiljer sig ifrån när vi inte är där. Vi kan höra hur barnen uttrycker sig till varandra när dem tror att vi inte hör. Utifrån analysen ser vi ett stort behov av att vara nära och begränsa ytorna utifrån antalet pedagoger.  

 

Det är också viktigt att vi går igenom och granskar vilka böcker vi erbjuder för att försäkra oss om att barnen får ta del av de områden som innefattas inom diskrimineringsgrunderna.  

 

När det inte finns tydliga rutiner och bildstöd som i en del av våra miljöer, så ser vi att det försvårar för en del barn och en risk för konflikter ökar. Vi har i våra observationer också sett att en del barn verkar tycka att det är jobbigt med för många intryck i ett rum. 

 

Hur bör det vara? 

Alla som kommer till förskolan ska känna sig lika välkomna.  

 

             Åtgärder

 

Vilka åtgärder – främjande och förebyggande kommer verksamheten att genomföra fortlöpande under verksamhetsåret för att ta bort/sänka de hinder som identifierats för vissa barn/elev-grupper? 
 

Följande främjande och förebyggande åtgärder kommer vi att jobba med under året 2021 

Planerade åtgärder 

Åtgärderna påbörjas/genomförs 

Uppföljning/utvärdering sker 

Ansvarig  

Observera hur miljöerna används utifrån ett könsperspektiv 

Januari 2021 

Maj 2021 

Fredrik  

Se över vilket material vi erbjuder (kodat kontra okodat).  

Januari 2021 

Maj 2021 

Mia 

Ålder (tillgänglighet till alla rum) 

Januari 2021 

Maj 2021 

Linnéa 

 
Utifrån föreläsningar från kvalitetsdagen där det bland annat lyfts fram vad olika material säger till individer kan vi tolka detta som att dagens inredning i detta rum bidrar till ökad möjlighet för intressekonflikt. På föreläsningen menar dem att små material, könskodat och saker som har ett förutbestämt syfte ökar chansen till konflikter. Att små material säger till dig att leka ensam, medan stort material inbjuder till samarbete. De menar också att återbruksmaterial främjar leken och fantasin. Att detta material kan ha en positiv effekt när det också kommer till interaktion med andra.  

 

Vi ser att vi fortsatt behöver arbeta med att regelbundet följa upp att vi fördelar barnen i mindre grupper vid övergångar och fördelar barnen utifrån deras individuella behov. Detta för att alla ska ges samma förutsättningar till att vidareutvecklas och öka sin självständighet.  
 

Vser ett behov av att fortsätta med att ständigt fördela pedagogerna på de öppna ytorna och vara närvarande.      
 

November 2020 
Nej, vi har fortfarande inte granskat de böcker som vi har på avdelningen. En anledning till detta kan vara att det inte prioriterats tillräckligt av arbetande pedagoger. En annan orsak kan vara att ingen har tagit på sig ansvaret att granska böckerna samt att tid inte har avsatts till det.  

 

Bildstödsarbetet är levande utifrån behov och förändras samt uppdateras vart eftersom. 
 
Utifrån nuvarande lärmiljöer upplevs lokalen inte vara några hinder för någon med motorisk funktionsnedsättning bortsett från frånvarande ramp vid in och utgångar till Enen.  

 

Utifrån nuvarande barngrupp upplevs det inte som gruppindelningar utifrån kön eller material, men det skulle vara intressant att granska mer ingående.   
 
Årets trygghetsvandring och analys visar på en del brister kring lärmiljöernas tillgänglighet för de yngre barnen. Verkstaden och spelhörnan utmärkte sig.   
 
Vad det gäller pärmar med bildstöd och tecken så finns de på avdelningen, men vi kan se ett behov av att gå igenom dem samt uppdatera efter behov. Vi ser också en brist i systemet med pärmarna. En orsak till detta kan även här vara att vi inte har utsett en viss person till att hålla pärmarna uppdaterade. 

 

Uppgifter

 • Dokument

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: