Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroatien och kroatiska

Skapad 2020-10-25 13:48 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola 3 – 0 Modersmål
Vi jobbar med material som stärker elevernas språk och förbättrar deras ordförråd och väcker intresse för vidare utveckling i språk förmåga i olika moment. -Skrivning årskurs 3/skriva olika texter -Läsa och läsläxor - Förståelse med nya ord Vi arbetar med systematisk läskunnighet och språkutveckling för att förstärka elevernas kroatiska kunskaper. Nedan finns en beskrivning på detta.- Traditioner och seder i Kroatien och Sverige/jämföra

Innehåll

Detta arbetar vi med:

Frukter och grönsaker- Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på ditt modersmål; 
- Synonymer och motsatser;
- Dagar/veckor,/monader/årstider
- Klimatet /jämföra
- sagor, fabel, återberättelse (analys och svar på frågor)
- Rättstavning(stor bokstav: skrivning av namn på berg, hav, städer ,byar, floder, personer, högtider)
- Läs-och skrivinlärning (läsa texter (prosa och poesi)
- Färger
- Dagar/veckor/månader/årstider
- Bokstäver/siffror
- Översättning
- Sagor/berättelser
- Att använda digitala verktyg
- Stavnings och grammatikövningar
- Vokaler och konsonanter
-Bokstäver Č,Ć,Đ,Š,Ž, DŽ, LJ, NJ
Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens kunskaper samt att öka intresset för modersmål. Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.

 • Din förmåga att översätta Kroatiska till Svenska ord.

 • Din förmåga att lära känna alla bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva kroatiska bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på kroatiska. Vi ska skriva kroatiska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla kroatiska bokstäver. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska spela på några memory spel på Svenska och på kroatiska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och kroatiska. (Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på kroatiska. Specifika kroatiska namn för månader. Specifika kroatiska ord och dialekt.

Bedömning
I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:
Deltar i samtal och diskussioner
Läser och uttalar kroatiska bokstäver.
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.
Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 • Centralt innehåll

 •  Ml  1-3Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 •  Ml  1-3Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 •  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 •  Ml  1-3Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Matriser

Ml

 Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

 

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

       

Att läsa och förstå på årskursanpassad nivå

Läser enstaka ord.

Läser enkla meningar på modersmålet.

Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.

Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå

Lyssnar när andra samtalar.

Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.

Samtalar om vardagliga händelser, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.

Att skriva texter på årskursanpassad nivå

Skriver enstaka ord.

Skriver enkla meningar i modersmålets skrivriktning.

Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.


Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.


Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Text= skriftliga uttryck

Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.

       
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: