Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget Lingon, Gullhedens förskola

Skapad 2020-10-26 08:02 i Gullhedens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Skriv här: Vi har en barngrupp som visar omsorg om varandra och de nya barn som tillkommit i gruppen. Vi upplever att barnen hela tiden gör nya upptäckter om sig själva och sin omgivning. 

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Skriv här: Vi ger barnen förutsättningar att ta reda på vem de är i förhållande till själva och sin omvärld, stärka sin självkänsla, självbild och identitet. Vi ger dem förutsättningar att vidga sina referensramar kring olikhet och även få större förståelse och acceptans för andra och sin omvärld. 

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här: Undervisningen utgår från deras intresse av sig själva som individer.

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här:

- Vi delar upp barnen i mindre grupper

- Uppstrukturering avd. för att ge förutsättningar för självständigt hopplock

- Vi leker gruppstärkande lekar med fokus på "hålla varandra i hand"-lekar

- Vi bestämmer kompisregler

- Vi ramsar, sjunger namnsånger och leker namnlekar

- Veckans tecken 

- Vi röstar

- Vi använder oss av olika skapandematerial- och metoder.

- Vi använder oss av närmiljön, i synnerhet skogen och Lingonmossen

- Samarbetsövningar/lekar: naturväv, eldstadsbygge, toalettbygge, brobygge

Vårt förhållningssätt är lågaffektivt bemötande, nyfikenhet och öppna frågeställningar.

- Självporträtt på olika sätt (ansikte och helkroppsfigur)

- Mäta sig själv på olika sätt med naturmaterial som måttenhet. (matematik och jaget) 

- Vi läser (fr. biblioteket och polyglutt) relevant litteratur

- Avslappning och massage

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här:

Gruppindelningar: Vi ansvarar för planering/uppföljning och utvärdering av våra respektive grupper

The Unicorns (Sandra), Ballerinagruppen (Hanna), Fjädrarna (Eva)

Gemensamt ansvar för struktur m bild och text på avdelning.

 

 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: