Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-10-26 09:26 i Okome skola Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 1 Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer du arbeta med matematik och problemlösning på olika sätt, både i leken och laborativt i våra arbetspass. Du kommer bland annat få träna på olika strategier för att lösa olika problem. Vi vill skapa en nyfikenhet och ett intresse kring matematik och matematiska begrepp samt visa att matematik finns runt omkring oss i vardagen.

Innehåll

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld." (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019).

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • samtala, diskutera och reflektera kring matematik.
 • samarbeta med andra.
 • lösa problem, berätta och förklara hur du tänkt.
 • jämföra och dra slutsatser.
 • känna igen geometriska former.
 • upptäcka, skapa, följa och beskriva mönster.
 • känna igen siffror, tal och ordna dem på rätt plats i talraden.
 • räkna och förstå tals värde, para ihop siffra och antal.
 • mäta och uppskatta.
 • förstå och använda matematiska begrepp som t ex lång-längre-längst, stor-större-störs, få-färre-färst, hel-halv, hälften-dubbelt.
 • förstå och använda lägesord som t ex bredvid, mellersta, översta, nedersta, framför.
 • förstå och använda ordningstal.

Elevernas inflytande och delaktighet 

Genom att vara flexibel och lyhörd inför elevgruppens frågor, intressen och nyfikenhet kommer undervisningens övningar/uppgifter anpassas under arbetets gång. För att bemöta varje elev där den befinner sig i sin matematiska utveckling så görs en kartläggning under höstterminen med skolverkets material Hitta matematiken. Utifrån kartläggningen anpassar vi olika moment i undervisningen och planerar aktiviteter för att varje elev ska utmanas och utveckla sin förmåga att lösa problem, tänka och resonera kring matematik. Eleverna är med och bestämmer hur de vill träna på de olika momenten, t ex spela tärningsspel, använda klossar, pussel och träna på iPad.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö  

Du kommer få träna dina förmågor i olika lärmiljöer och arbeta både enskilt, i par och i grupp med:

 • kooperativa strukturer, där du tränar på att lösa problem och samtala kring matematik.
 • samling där vi räknar på olika sätt hur många vi är t ex framlänges-baklänges, ordningstal.
 • genomgång med praktiskt material och uppgifter.
 • problemlösning och uppdrag.
 • räkneramsor och matematiksånger som tränar bl a geometriska former och matematiska begrepp. 
 • matematikuppgifter på iPad, t ex Vektor och skolplus.
 • att titta på Livet i bla Mattelandet.
 • att bygga, konstruera och använda laborerande material.
 • att träna på mönster på olika sätt
 • att spela tärningsspel, siffermemory och spel som tränar olika matematiska begrepp.
 • att använda praktiskt material.
 • att hitta på egna räknehändelser och räknesagor.
 • att räkna i naturliga sammanhang under dagen.
 • att leka och upptäcka matematik i vardagen.
 • utomhusmatematik.
 • att räkna och uppmärksamma

Under året kommer vi att gå igenom följande:

 • Addition
 • Antal
 • Bred och smal
 • Dela lika/lika många
 • Likamedtecknet/inte lika med tecknet
 • Femkompisar
 • Fler och färre
 • Full och tom
 • Geometri och former
 • Hel och halv
 • Hälften och dubbelt
 • Högre och lägre
 • Kartor
 • Klassificerin, sortering och diagram
 • Längd
 • Mönster och symetrial
 • Ordningstal
 • Positionssystemet ental, tiotal, hundratal
 • Prepositioner och lägesord
 • Räkneramsor
 • Siffror och tal
 • Spel
 • Storlek, större än, mindre än
 • Subtraktionluppfattning
 • Talraden och tallinjen
 • Tid och förändringar
 • Tjock och tunn
 • Tärningen
 • Udda och jämnt
 • Vikt
 • Volym
 • Vänster och höger
 • Väderstreck

 

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering sker under arbetets gång genom samtal och diskussion med eleverna kring de olika uppgifterna/övningarna. Vi försöker också uppmärksamma matematiken runt omkring och utgå från elevernas vardag och verklighet, t ex när eleverna bygger med lego kan vi samtala kring former, storlek, mönster osv. Vi observerar och lyssnar hur eleverna resonerar och löser uppgifter och problem tillsammans i leken och i arbetspass. Vi utvärderar också uppgifterna/arbetspasset genom olika "exit tickets" som tummen upp. Dokumentation sker genom elevernas arbeten i bild och skrift samt arbeten på iPad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: