👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass 20/21

Skapad 2020-10-26 10:47 i Ugglums skola 5-9 Partille
Arbete i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i vardagen. Undervisningen skall också bidra till att eleverna får kunskap om att matematik är mer än siffror, tal och räkna.

Innehåll

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband. Eleven ska ges möjlighet att få förståelse för att matematik är mycket mer än siffror och räkning. Matematik innefattar även sådant som att mäta, väga, sortera, urskilja, särskilja, del av helhet, rumsuppfattning, storlek, geometri, klockan/tid osv. 

 

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Våra egna mål

 • Känna igen och kunna namnge olika geometriska former.

 • Kunna jämföra storlek och beskriva jämförelsen i ord

 • Förstå begreppen hel och halv och veta att två halvor är en hel. 

 • Förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kunna upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster.

 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" samt börja förstå innebörden av tecknet =.

 • Kunna sortera föremål efter olika kriterier såsom tex färg, form, storlek osv.

 • Kunna talens namn och ordning från 0 till och med 10.

 • Kunna räkna ett visst antal föremål inom talområdet 0 – 10.

 • Kunna koppla ihop talnamn, antal och tal.

 • Kunna räkna vidare från något av de mindre talen upp till 10.

 • Förstå begreppet ”par”.

 • Enkel problemlösning.

 • Kunna använda sig av och förstå olika lägesord.

 • Upptäcka en förändring samt likheter vs skillnader. 
 • Föra matematiska diskussioner i olika vardagliga situationer.

 • Få en uppfattning om tid och tidsföljd.

 • Årets uppdelning i årstider, månader och veckodagar.

 • Förberedande matematiska begrepp. Vardagsord som har med tid, volym, massa och längd att göra. Jämföra och sortera enligt dessa begrepp.

 • Betydelsen av tecknen + och -.

 

Hur?

 • Vi har matematiksamlingar där vi pratar matte (räkneramsor, sånger och lekar, tränar begrepp, spelar mattespel  osv)

 • Vi har matematiska samtal och resonemang i vardagssituationer.

 • Vi klipper, klistrar, bygger och konstruerar former, mönster och konstruktioner.

 • Vi använder vardaglig problemlösning, både enskilt och i grupp.

 • Vi arbetar med olika läromedel, både digitala och analoga.

 • Vi utforskar och laborerar.
 • Vi tittar på "Livet i Mattelandet"
 • Vi arbetar med mattestationer där barnen får uppleva siffran i olika format, tex att skriva, pussla, tangram, bygga med kaplastavar, skriva med bokstäver, räkna kronor, visa antal med kuber, tärning. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -