Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk. Åk 1-3.

Skapad 2020-10-26 11:40 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Grov planering för åk 1-3 i SvA.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
SvA-undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

Innehåll

Detta arbetar vi med

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

I årskurs 1 arbetar vi med bilder, spel och lek för att stärka språket. Några arbetar även med Den magiska kulan.

I årskurs 2 arbetar vi med läromedlet Svenskbiten, Briljant Svenska och Läs och förstå. Vi varvar med lekar, spel och filmer.

I årskurs 3 arbetar vi med Briljant svenska, Nyckeln till skatten och Språkkraft.

I årskurs 1-3  arbetar vi med digitalt material för att på bästa sätt träna färdigheterna. T.ex. Widgit Online, Inläsningstjänst och Quizlet. 

Vi kommer bland annat att:

 • Lära oss om olika lässtrategier. (Hitta svåra ord, fundera på vad som kan hända senare i texten.)
 • Träna på enkla grammatiska mönster. (Genus, böjningsformer, prepositioner mm.)
 • Träna på språkets struktur. (Stor och liten bokstav, skiljetecken.)

Detta kommer att bedömas

Under terminens gång sker bedömning kontinuerligt i takt med att eleven lär och utvecklas. I unikum har eleverna tilldelats matriser som bygger på "Bygga svenska" - tala, lyssna, skriva och läsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: