Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 (Brännkärrsskolan 2020/2021 )

Skapad 2020-10-26 13:50 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 2 Svenska
Planering för vad vi kommer arbeta med i svenska i år 2.

Innehåll

 

Undervisning

Du kommer att få träna din läsförmåga med hjälp av:

 • kontinuerlig lästräning
 • att återberätta, besvara och ställa frågor om det du läst för att förstå
 • att lyssna till högläsning och samtala om det lästa
 • att använda läsförståelsestrategier för att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser när du läser eller lyssnar på högläsning
 • att läsa mellan raderna (göra inferenser)
 • att koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap

 

I skrivandet kommer du få jobba med:

 • meningsbyggnad där du tränar på att skriva hela meningar.
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum.
 • att skriva text läslig för dig själv och andra.
 • använda digitala verktyg för att skriva texter.
 • stavning, dubbelteckning.
 • vokaler och konsonanter.
 • ordklasser, substantiv, verb och adjektiv.
 • använda berättelsescheman och tankekartor för att planera ditt skrivande.
 • att skriva berättelser med början, mitt och slut.

 

Du kommer att få öva på:

 

 • att berätta i grupp och lyssna på andra
 • att återberätta så att andra förstår vad du menar
 • att beskriva saker så andra förstår
 • att ge och ta muntliga/ skriftliga instruktioner
 • att redovisa inför klassen
 • att delta i diskussioner och framföra dina tankar och åsikter samt lyssna på andras tankar och åsikter
 • att vara aktiv under klassråd

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

 • läsa enkla texter med flyt
 • kunna återberätta och visa förståelse av det du läst
 • läsa mellan raderna
 • skriva hela meningar med mellanrum, stor bokstav, punkt i sina texter.
 • skriva läsligt för dig själv och andra
 • skriva enkel text med början, mitt och slut
 • stava vanligt förekommande ord
 • att känna till vokalerna och ordklasser
 • berätta om och beskriva vardagliga händelser så att andra förstår
 • framföra egna tankar och åsikter.
 • lyssna när andra berättar.
 • ge och ta emot muntliga/skriftliga instruktioner

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: