Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik år 4A

Skapad 2020-10-26 14:58 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 4 Matematik
Välkommen till matematikens underbara värld! Under lektionerna får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor. Jag hoppas kunna stödja dig i ditt lärande och att du får många tillfällen att tänka själv och resonera tillsammans med andra!

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

Taluppfattning
- positionssystemet inom talområdet 1-10 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

Problemlösning
- olika problemlösningsmetoder

Addition, subtraktion, multiplikation och division
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000
- samband mellan addition och subtraktion
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division

Geometriska objekt, längd och omkrets
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets

Almanackan, klockan och tidsskillnad
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
- att beräkna tidsskillnad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik år 4A

Taluppfattning

 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
positionssystemet inom talområdet 0-10000.
Att veta beroende på var siffran är placerad har den olika värde. Ex: Siffran 3 i 4637 är värd 30
Når ej målen
att placera tal på tallinjen.
- läsa av och placera tal på en tallinje
Når ej målen
att storleksordna tal.
- vad är störst vad är minst
Når ej målen

Problemlösning

Når ej målen
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
Kunskap om olika problemlösningmetoder
- Förståelse kring att det kan finnas flera olika sätt att lösa ett problem.
Når ej målen
Visa hur du arbetar med problemlösning
- Förklara med bilder, beräkningar eller förklara muntligt.
Når ej målen

Addition, subtraktion, multiplikation och division

 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
Olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000
Når ej målen
Olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000
Når ej målen
Samband mellan addition och subtraktion
Når ej målen
Multiplikations- och divisionstabellerna
Når ej målen
Att multiplicera och dividera med 10 och 100
Når ej målen
Samband mellan multiplikation och division
Når ej målen

Geometriska objekt, längd och omkrets

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
Att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
Når ej målen
Att jämföra, uppskatta och mäta längd
Når ej målen
Att omvandla längdenheter
Når ej målen
Att mäta och beräkna omkrets
Når ej målen

Almanackan, klockan och tidsskillnad

 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
Hur du avläser och skriver datum
- ha kunskap om att det finns olika sätt att skriva datum.
Når ej målen
Att jämföra, uppskatta och mäta tid
Når ej målen
Att omvandla tidsenheter
Når ej målen
Hur du avläser och skriver klockslag
- både analog och digital tid
Når ej målen
Att beräkna tidsskillnad
Når ej målen

______________________________________________________________________________ Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material och/eller med stöd av bland annat specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar
Når ej målen
Godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: