Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete HT 2020

Skapad 2020-10-26 15:04 i Blommans Förskola Fristående förskolor
En planering om systematiskt kvalitetsarbete
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete förtydligar vad, varför, hur vi gör det och vad det leder till. Ett annat syfte med det är att urskilja förutsättningar vi har för att nå målen i läroplanen med hänsyn till varje enskilt barns behov, lärande och utveckling.

Innehåll

Vi på Solblomman har valt att arbeta med kompisböckerna. Vi kommer att dela upp oss i åldersgrupper, Lejonen, elefanterna och aporna. Syftet med detta är att öka kunskapen om barnens medvetenhet om varandra och få ihopa gruppen, stor som liten, på ett bra sätt. Vi vill ge barnen verktyg att hantera situationer i vardagen och tillsammans med barnen hitta vägar att gå för att vara en bra kompis. Genom kompisböckerna ges barnen och pedagoger möjligheten att tillsammans utveckla metoder för att på ett enkelt och konkret sätt arbeta med olika situationer som barnen kan hamna i. De tio kompisböckerna handlar om Kanin, Igelkott och de andra kompisarna som råkar ut för händelser de flesta barn kan känna igen från sin egen vardag.

Var är vi?

Vi är tre pedagoger och 13 barn. Vi har observerat barngruppen och tycker vi ser en del osämja, med bråk om saker och problematik att dela med sig.  Med dessa böcker försöker vi fånga barnens intresse och utveckla barnens lärande om socialt samspel och barnens rättigheter. 

Vart ska vi? 

Med dessa böcker vill vi fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de tas på allvar, respekteras och respekterar andra. I detta arbete kan även språkutveckling, naturvetenskap och matematik integreras. Dessa sagor kan läsas och leda till samtal och vidare arbete som anpassas efter gruppen. Vi vill med detta tema att barnen  ska få en ökad förståelse för hur man är en bra kompis.

Hur gör vi?

På måndagar är vi ute på gården, avdelningarna har avdelningsplanering.
Tisdagar, onsdagar, torsdagar har vi aktiviteter som är kopplade till kompisböckerna:
Fredagar är vår utflyktsdag och då går vi till lekplatser eller hittar på andra spännande saker tillsammans i stora gruppen.

Hur blev det?

Vi tycker att temat har fungerat bra. Men pga lite barn och personal frånvaro hann vi inte så många böcker som vi hade planerat. Vi hade även inskolningar som påverkade tema arbetet, eftersom vi då jobbade med att att få alla barnen att känna sig trygga med oss. Vi nådde inte alla målen i temat pga detta, däremot har vi uppnått andra mål i ögonblickspedagogiken i andra situationer än just temat/projektarbetet.

Några av böckerna var för långa och vi kände att vi tappade de mindre barnens intresse. Vi fick då ändra riktning och jobba vidare med temat men inte utifrån böckerna.

Barnen har visat stort intresse för temat och vi märker att de har tagit till sig mycket av det vi jobbat med. 

Hur går vi vidare?

Vi kommer fortsätta vårt empatiarbete nästa termin men inte som tema. Att jobba med hur man är mot varandra och hur vi visar känslor är något som finns i det dagliga arbetet på förskolan.

Nästa termin kommer vi även ändra om i arbetslaget och vi har i nuläget ej pratat ihopa oss om hur det kommer se ut.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: