👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att utforska omvärlden med Vatten som verktyg!

Skapad 2020-10-26 15:18 i Hedeförskolan Tanum
Förskola

Innehåll

Var är vi ?

Vårt projekt på Satelliten är "Att utforska omvärlden med Vatten som verktyg" då vi ser att vatten i alla olika konstellationer intresserar barnen. 
Barnen visar just nu ett stort intresse för språkutveckling och att kommunicera både med varandra och oss pedagoger. Genom att erbjuda olika vattenlekar både inne och ute ser vi att det utmanar barnen i deras språkforskande. Barnen visar även stort intresse för räknetal och olika matematiska begrepp. De sorterar, bygger torn och men hjälp av att de utforskar vatten kan vi stötta det matematiska intresset. 

Vart ska vi? 

Vi strävar efter att se och utmana varje barn i alla läroplansmål med mer fokus på språk och matematik då det är det som barnen visar intresse för just nu. Vi strävar efter att den språkliga medvetenheten hos barnen ska öka och att barnen ska få möjlighet att känna glädje i mötet med språket. Vi vill ge barnen tillgång till ett stort ordförråd och ordförståelse. Språk är på många sätt oumbärligt för att lära sig innebörder av abstrakta företeelser och för att kommunicera om sin omvärld med andra. I det matematiska utforskandet vill vi att barnen ska få förförståelse för Abstraktionsprincipen och Ett till ett-principen.

Hur gör vi ?

 • Varje vecka erbjuda en planerad aktivitet där utforskandet av Vatten är i fokus. (leta efter vatten-pölar på gården, projicera vatten i olika former på väggen, ta in snö som barnen kan studera och utforska, frysa vatten, frysa färgat vatten som man kan måla med mm)
 • Möjliggöra för barnen att möta språk och kommunikation, matematiken men även utmana barnen i teknik, hållbar utveckling och värdegrund på olika sätt och med vatten som verktyg.
 • Vi använder oss av böcker där vi läser, tittar på bilderna och ställer utmanande frågor och på så sätt gör barnen delaktiga i berättandet.
 • Sång, rim och ramsor använder vi oss av dagligen, här tänker vi på att få in rytmen i språket.
 • I verksamheten måste vi vuxna tänka på att använda språket på ett medvetet sätt och sätta ord på våra handlingar och på olika begrepp. Genom både öppna och stängda frågor för att stimulera barnen att kommunicera med oss.
 • Vi använder mycket bilder från och i verksamheten som reflektionsbilder där vi tillsammans med barnen kan återskapa de olika aktiviteterna. Det erbjuder barnen ett verktyg för att skapa sammanhang och relationer till sitt eget lärande.
 • I våra musiksamlingar där vi har en resväska med olika artefakter som symboliserar barnsånger upplever vi att barnen visar stort intresse och är delaktiga och kommer med egna förslag.

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18