👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål arabiska 2-3

Skapad 2020-10-26 23:20 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola 2 – 3 Modersmål
I åk 2 arbetar vi med bokstavskännedom namnen och ljuden och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift, samt läser enkla texter. Vi tränar på stavning. Vi tränar på meningsbyggnad och enkla grammatik. I åk 3 arbetar vi med förenklat faktaavsnitt med frågor relaterade till textavsnittet, grammatik övningar , allmänna övningar, dikter och sagor.

Innehåll

Material

Vi jobbar med boken "Mitt språk är arabiska 1, 2 och 3" som innehåller vardagliga glosor, enkla meningar och förenklat faktaavsnitt med frågor relaterade till textavsnittet, grammatik övningar , allmänna övningar, dikter och sagor på Modern Standardarabiska något som arabisktalande barn inte självklart får hemma då talspråk i hemmet inte är det språk som används i skrift. Denna bok ger således barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig korrekt i skrift på arabiska.

Den viktigaste egenskapen hos denna bok att boken strävar efter att vara varierande i sitt innehåll och anpassad efter barnets vardagliga miljö.

 

Modersmål

Kursplan i ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika område.

 

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer eleven att på olika sätt få öva sig på att forma, ljuda och skriva bokstäver, enkla ord och meningar samt öva sig på att läsa enkla meningar och texter.

I läsundervisningen tränar eleven både avkodning och läsförståelse.
Avkodning innebär att eleven förstår vilken bokstav som har vilket ljud och kan sammanföra dessa. Läsförståelse innebär att eleven skapar sig en uppfattning kring det den läst.

Eleven tränar på att läsa genom att arbeta i sin bokstavsbok, träna på att läsa enskilt och tillsammans med lärare och att läsa läsläxan. Eleven läser texter som är anpassade efter dess förmåga och tränar på attt återberätta bokens innehåll för att visa sin förståelse.

Du kommer att få en skriv eller läsläxa varje vecka.

 

Under arbetet kommer jag att bedöma:

 

Elevens förmåga att skriva enkla ord, meningar och texter.

Elevens förmåga att läsa med flyt.

Elevens förmåga att förstå enkla texter.

Elevens förmåga att svara på enkla frågor.

Elevens förmåga att använda enkla ord och begrepp.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och skriva kontinuerligt under läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Att läsa och förstå på årskursanpassad nivå
Läser enstaka ord.
Läser enkla meningar på modersmålet.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå
Lyssnar när andra samtalar.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Samtalar om vardagliga händelser, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.
Att skriva texter på årskursanpassad nivå
Skriver enstaka ord.
Skriver enkla meningar i modersmålets skrivriktning.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.
Ny aspekt