👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik -Geometri - Kap 3 Eldorado 4A

Skapad 2020-10-27 09:46 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Matematik
Tvådimensionella former, vinklar och symmetri.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Mål 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

 • olika tvådimensionella figurer.
 • kunna beskriva olika tvådimensionella figurer
 • cirkelns begrepp som; mittpunkt, radie och diametern.
 • namnge olika vinklar
 • rita ut symmetrilinjer
 • förklara om figurer/bilder är symmetriska.

 

Metod 

Vi kommer att arbeta med matematikboken Eldorado som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer.  Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.  

 

 

Bedömning 

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:

·         redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt, 

·         deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,

·         använder dig av begrepp som hör till avsnittet,

·         presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri - kap 3 - Matematik åk 4

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska kroppar
Tvådimensionella figurer Fyrhörningar, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat och rektangel.
Du kan med stöd benämna och beskriva någon geometrisk kropp.
Du kan benämna och beskriva några geometrisk kroppar.
Du kan med säkerhet benämna och beskriva flera geometrisk kroppar.
Cirkeln
Cirkelns begrepp som; mittpunkt, radie och diametern.
Du kan med stöd benämna cirkelns begrepp.
Du kan benämna några av cirkelns begrepp.
Du kan med säkerhet benämna cirkelns alla begrepp.
Uppskatta vinklar
Rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig, 90 garder, 180 grader och 360 grader.
Du kan med stöd uppskatta och namnge vinklar.
Du kan uppskatta och namnge vinklar.
Du kan med säkerhet uppskatta och namnge vinklar.
Symmetri
Symmetrilinjer
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp rita ut en symmetrilinje.
Du kan rita ut en symmetrilinje på enklare figurer.
Du kan med säkerhet rita ut en symmetrilinje på figurer.