Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Tusenfotingen HT20 - VT21

Skapad 2020-10-27 09:54 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola

Innehåll

Var är vi?

På tusenfotingen så har vi en barngrupp på 21 barn och de befinner sig i åldrarna mellan 1-5. Arbetslaget består av 3 pedagoger varav två förskollärare och en barnskötare. Barngruppen är uppdelad i två grupper som heter Igelkottarna (1-4) och Team rocket (5).

Rickard är ansvarig för undervisningen i Igelkottarna med hjälp av Madelene.

Danni är ansvarig för undervisningen i Team rocket.

Anledningen till att barngruppen är indelad i mindre grupper är för att kunna erbjuda mindre sammanhang under dagen och ge alla barnen möjligheter till en utveckling efter sin egen förmåga.

Vart ska vi?

Mål för verksamheten:

Läroplansmål 1

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Läroplansmål 2

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Läroplansmål 3

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

Fokusmål:

 

Vi ska sträva mot att barnen utvecklar en metod för att förmedla sina tankar genom olika kommunikativa medel.

 

Vår vision för planen mot kränkande behandling och diskriminering

"När barnen lämnar förskolan ska de ha med sig de grundläggande förutsättningarna för att vara goda empatiska människor. Övertygad om sin egen förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid och solidariskt stå upp för de utsatta i samhället.  

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Skolverket 2019 s. 5)

Våra mål för planen mot kränkande behandling och diskriminering

De fyra grundprinciperna från Barnkonventionen: Artikel 2, 3, 6 och 12.

Alla barn ska förstå sitt egenvärde. Att barnens handlingar kan påverka andra individers tillvaro. Allt vi gör i verksamheten ska genomsyras av ett arbete kring mänsliga rättigheter.

Verksamheten ska utformas på så sätt att alla oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet eller funktionshinder ska kuna delta under dagens alla moment. 

 

 

 

 

Verksamhetsvision

 

"Vår verksamhet ska bli sitt bästa jag. Gemensam värdegrund - leva som vi lär, där du som medarbetare, barn och vårdnadshavare har känslan av att bli sedda och bekräftade. Vi, du, jag och barnen ska våga vara oss själva, våga lyckas och misslyckas. Bemötas med respekt och likvärdighet och känna att vi har meningsfulla dagar. Att alla går till förskolan med känslan av att idag gör jag skillnad!

Tillit, tillfredsställelse och känsla av sammanhang – KASAM

De prioriterade målen:

 • Barn som utmanar, lågaffektivt bemötande - en förskola för alla barn.
 • Professionalitet och uppdraget.

 

 

 

Hur gör vi?


I arbetet med integritet så är kommunikationen mellan pedagog-pedagog samt pedagog-barn viktigt i dessa undervisningsmoment. Målet är att kommunikationen mellan barn-barn förbättras så att de visar på ett förhållningssätt gentemot varandra som är grundat i en respekt för den personliga integriteten och en förståelse kring gränser.


"Barn som känner sitt eget värde förstår också andras värde bättre."


raddabarnen


Vi vill också att miljön ska vara så tillrättalagd som möjligt för barnen att lyckas under dagen. Att kunna lösa uppgifter eller att ta sig an problem som dyker upp och lösa dem själva stärker självkänslan, vilket bidrar till en förmåga att tro på sig själv. Miljön behöver i detta fall vara tillrättalagd så att den är anpassad utefter barnens egen förmåga. Vi observerar och utvärderar kontinuerligt våra lekmiljöer. 

Pedagogerna ska kontinuerligt diskutera värdegrund och normer, för att vi samstämmigt ska jobba åt våra gemensamma mål. Vi vill ha en gemensam grund att stå på utifrån ett värdegrundsarbete. I uppdrag som pedagoger ska vi alltid jobba med en stark närvaro till barnen. Vi ska vara med och stötta och underlätta för barnen att kunna kommunicera känslor och sätta ord på händelser eller uttryck som behöver förtydligas till andra barn. 

Vi kommer även att koppla barnens intressen som vi har observerat för att arbeta med ytterligare en dimension i lärandet kring värdegrund och språklig utveckling.

Vi kommer även att koppla barnens intressen som vi har observerat för att arbeta med ytterligare en dimension i lärandet kring värdegrund och språklig utveckling.

Danni har ansvar för den pedagogiska planeringen och undervisningen för Team rocket. Han har också ansvar för att det sker en reflektion var fjärde vecka som ska vara mätbar utifrån det tematiska arbetet.


 • I arbetet med barns ordförråd så använder vi Ur play.

 • Vi använder TAKK som en metod för att få en större förståelse får olika kommunikativa medel

 • Vi använder veckans och dagens uppdrag för att utveckla barnens ordförråd, så att de kan sätta ord på sina tankar. Samt för att utveckla barnens demokratiska kompetens.

 • Vi använder QR koder

 • Vi använder Bornholms modellen för barns språkstimulering


Rickard och Madelene har ansvar för den pedagogiska planeringen och undervisningen för Igelkottarna. Rickard har också ansvar för att det sker en reflektion var fjärde vecka som ska vara mätbar utifrån det tematiska arbetet.


 • Vi använder TAKK som en metod för att få en större förståelse får olika kommunikativa medel

 • Vi jobbar med sånger, samt rim och ramsor för att öka barnens språkliga stimulering.

 • Vi jobbar med babblare för att utveckla barnens språk och lägesord

 • Vi jobbar med figurer som konkretiserar abstrakta sociala dilemman.

I arbetet med barns ordförråd så använder vi Ur play.

 

 
 

Hur blev det?

 

Mid-termin analys 8/2-21

 

Vi har under hösten jobbat mycket med begreppet integritet genom olika medel för att stötta barnen i en förståelse kring vad begreppet innebär och hur det fungerar i praktiken att sätta gränser. I de observationer som genomförts efter nyår så har vi sett att det har blivit mycket mindre konflikter i lek samt att barnen har skiftat i deras förhållningssätt till varandra. Det finns vissa aspekter i den sociala hållbarheten som behöver utvecklas men eftersom det har skett en sån stor förändring så anser vi att det fokuserade arbetet kring vårt fokusmål kan tas ur bruk för att ge lyft till något nytt.

 

Vi har under den tidiga vårterminen genomfört strukturella förändringar som har gett upphov till ett utvecklat arbetssätt då vi nu har delat in barngruppen i två mindre grupper för att ge möjlighet till mindre sammanhang och ett mer riktat lärande. En kortsiktig reflektion och observation kring den nya strukturen är att det har varit till det positiva. Arbetsfördelningen kring de två grupperna är klar och det har uppenbarat sig en metod som verkar hållbar för alla parter sett ur vårt pedagogiska perspektiv.

 

Ur fördelningen av barngruppen har det även varit möjligt att observera nya intressen hos barnen. I Team rocket så finns det ett stort intresse för bokstäver och matematik. Därav har vi valt att möblera om verksamheten ur inspirationen från Reggio Emilia för att kunna använda miljöerna som en tredje pedagog. Vi har även uppdaterat vår aktivitetstavla för att göra den ännu mer tydlig och så att barnen vet vilket material som finns tillgängligt i de olika ”rummen”. Ur observationer från de barnen som är med i Igelkottarna har vi märkt ett stort intresse för just babblarna och användandet av figurer som metod i vårt arbete kring sociala dilemman och andra utvecklingsområden. Eftersom det finns en avsaknad av babblarfigurer som material har vi testat att introducera andra figurer som substitut, vilket har fungerat bra i de samlingar som vi har haft. Användandet av figurer stöttar barnen i att ge dem något konkret att förhålla sig till där det ibland kan vara abstrakta ämnen som vi tar upp. De stöttar även den planerade aktiviteten till att göra den lustfylld.

 

För att kunna genomföra aktiviteterna i de nya grupperna har vi diskuterat scheman för när och var det finns tid för planerade aktiviteter, samt eventuella utflykter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: