Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2 VT

Skapad 2020-10-27 10:06 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Singma åk 1
Grundskola 2 Matematik
Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem.

Du ska få möjlighet att lära dig använda och förstå olika matematiska begrepp.

Du ska få möjlighet att träna på att använda och förstå ”mattespråket” för att göra beräkningar.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

Du visar kontinuerligt dina kunskaper under lektionerna genom ditt aktiva deltagande.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning sker enligt Singaporemodellen vilket innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi använder oss av bildstöd, konkret material bl.a. tiobas material, multikuber och tallinjer.

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får du ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

Vi använder oss av läromedlet Singma 2B

Tidsplanering och arbetsområden

v.2-4 Kap 1 Talen 1000:

 • Ental, tiotal och hundratal
 • Jämföra och storleksordna
 • Talföljder
 • Avrunda

v.5-8 Kap 2 addition och subtraktion 0-1000:

 • Addera ental, tiotal och hundratal
 • Addition med växling
 • Subtrahera ental, tiotal och hundratal
 • Subtraktion med växling

 • Klockan kvart i och över
 • Klockan tjugo i och över

v.9 SPORTLOV

v.10-11 Kap 3 Pengar

 • Sedlar och mynt
 • Räkna, jämföra och växla pengar
 • Problemlösning

 • Klockan tio i och över

v.12-13 Kap 4 Geometri

 • Tredimensionella former
 • Beskriva, sorter och skapa former
 • Mönster och symmetri

 • Klockan fem i och över

v.14 PÅSKLOV

v.15-16 Kap 5 Programmering

 • Stegvisa instruktioner
 • Följa och visa kod
 • Visa kod med symboler
 • Problemlösning

 • Klockan fem i halv och fem över halv. 

v.17-18 Kap 6 Massa

 • Mäta massa i gram och kilo
 • Jämföra massa
 • Problemlösning

v.19-20 Kap 7 Tid

 • Klockan - kvart och minuter
 • Beräkna tid och tidsskillnad
 • Digital tid

v.21-22 Kap 8 Statistik

 • Tabeller och diagram
 • Stapeldiagram

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Åk 2 VT

Taluppfattning och tals användning

Talen 0 till 1000
Talkamrater 1-10
Räkna antal
Jämföra tal och storleksordna tal
Talföljder och tallinjen
Hundratal, tiotal och ental
Avrundning hundratal och tiotal
Uppskatta antal
Addition 0 till 1000
Addera genom att dela upp ental, tiotal och hundratal
Addera med uppställning
Addera med uppställning med växling
Rimlighetsbedömning
Samband mellan addition och subtraktion
Subtraktion 0 till 1000
Subtrahera genom att dela upp ental, tiotal och hundratal
Subtrahera med uppställning
Subtrahera med uppställning med växling
Rimlighetsbedömning
Samband mellan addition och subtraktion

Algebra

Algebra
Förstå likhetstecknets innebörd
Enkla algebraiska uttryck
Skriva likheter i de fyra räknesätten
Beskriva likheter i sitt sammanhang
Följa, beskriva och ge stegvisa instruktioner
Följa och visa kod med ord och symboler

Problemlösning

Problemlösning
Lösa problem utifrån vardagliga händelser
Använda olika strategier vid problemlösning
Hitta på räknehändelser/uppgifter i de fyra räknesätten
Tolka textuppgifter och välja räknesätt
Hitta flera lösningar

Geometri

Geometriska former
Känna igen och namnge kub, rätblock, klot, pyramid, cylinder och prisma
Beskriva likheter och skillnader
Beskriva egenskaper
Sortera former
Geometriska mönster
Geometri
Använda lägesord för att beskriva läge och förflyttning
Upptäcka symmetri i geometriska former, i bilder och i naturen
Rita ut symmetrilinjer
Mätning: Massa
Jämföra massa
Uppskatta och mäta i gram och kilo
Använda våg
Mätning: Tid
Analog klocka hel/halv timme, kvart och minuter
Avläsa och skriva digital tid
Beräkna tidsåtgång
Beräkna tidsskillnad

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet och statistik
Använda tärningar eller kort för att skapa slumpmässiga utfall
Läsa av och använda tabeller och stapeldiagram
Skapa enkla stapeldiagram
Göra egna undersökningar och redovisa resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: