👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralt innehåll och kunskapsmatris "Kommunikation" (PEDKOU)

Skapad 2020-10-27 10:59 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Pedagogik
I den här kursen lär du dig om olika typer av kommunikation, om hur viktigt det är med en väl fungerande kommunikation i olika sammanhang och även om att vara en mer medveten kommunikatör.

Innehåll

Kursens centrala innehåll 

* Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

* Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

* Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.

* Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

* Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.

* Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.

* Kritisk bearbetning av information från olika källor.

* Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Matriser

Ped
Kunskapsmatris PEDKOU

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Beskriver människors interaktion och kommunikation.
Beskriver översiktligt Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Beskriver utförligt Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Beskriver utförligt och nyanserat. Exemplifierar hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Begrepp och teorianvändning.
Använder med viss säkerhet.
Använder med säkerhet.
Samband och slutsatser
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Presentation självständigt och i samarbete med andra Planera
Planerar i ett bestämt syfte
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Genomföra
Utifrån planeringen och i samråd med handledare När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Efter samråd med handledare. Diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Efter samråd med handledare. Anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Utvärdera
med enkla omdömen utifrån uppsatta mål
med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
Möjliga alternativa lösningar Föreslår förbättringar vid behov
Diskuterar översiktligt
Diskuterar utförligt
Diskuterar utförligt och nyanserat
Diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar med argument för sina åsikter.
Diskuterar översiktligt och framför enkla argument
Diskuterar utförligt och framför välgrundade argument
Diskuterar utförligt och nyanserat och framför välgrundade och nyanserade argument.
Interagerar
med viss säkerhet
med säkerhet
Kommunicerar
viss säkerhet
med säkerhet
Källor
Söker och bearbetar med viss säkerhet info. från olika källor Värderar den med enkla omdömen.
Värderar den med nyanserade omdömen
Värderar den med nyanserade omdömen