Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-10-27 11:17 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola F
Hur vi arbetar med normer och värden under läsåret i förskoleklass.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN 2.1Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Respekterar andra människors egenvärde

 

Förskoleklassens delmål: 

Eleverna kan visa empatiska handlingar mot sig själv och sin omgivning  

 

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 

 • Samarbeta med alla i gruppen

 • Ge och ta emot hjälp 

 • Säga stopp/sluta... när jag (eleven) inte vill

 • Sluta när någon annan inte vill 

 • Lyssna på andra

 

            Förslag på aktiviteter och metoder:

 

 • Drama och ”situationsteater”

 • Dans

 • Rörelse

 • Teater

 • Konflikthantering

 • Gruppstärkande lekar

 • Yoga

 • massage

 • Samarbetsövningar

 • Reflektion/resonemang enskilt och i grupp

 • ”Gå i led”-lekar/övningar

 • Sånger med empatiska och grupp/individ stärkande texter

 • Temaarbete

 • Spontan lek

Utvärdering och uppföljning

Tydliggöra målen för eleverna

Utvärdera/reflektera med elever

Utvärdera/reflektera med pedagoger

 

Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: