Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommars uppföljning av projekt HT-20

Skapad 2020-10-27 12:37 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Barnen på avdelning sommar kommer utforska och lära om fenomenet månen. Vart är månen när den inte syns på himlen? Vilka olika former kan månen ha? hur ser det ut där månen bor? Hur lever man på månen? vilka funktioner har månen?

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv: Vi har tittat tillbaka på planeringar, dokumentationer av projektmomenten barnen har haft och nyhetsbrev som skickas ut varje fredag. 

 

  • Vilka händelser har vi pedagoger uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning? - Barnen fastnade för månen när vi skulle till skogen. Månen lyste starkt på himlen och barnen pekade och tittade på månen. Vi märkte att månen var av intresse då vi var tillbaka från skogen och barnen uppmärksammade månen åter igen. Med hjälp av vad barnen sa och gestikulerade kunde vi skapa frågor som kunde utmana barnen vidare i sitt lärande om månen.

 

  • Vilka olika material och undersökningar har barnen fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll? - Barnen har i mindre grupper och helgrupp fått utforska och undersöka fenomenet månen på olika sätt. Barnen har fått skapa sig en egen mån kikare med hjälp av toalettrullar och färg. Barnen fick sedan använda dem tillsammans ute på gärdet. barnen har fått använda olika rymdböcker som de fått titta i individuellt och tillsammans med andra kompisar och oss pedagoger, barnen har fått åka till rymden med hjälp av projektorn, musik olika filmer och bilder på månen och rymden.
  • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål? - Vi utmanande barnen genom de fick skapa sin egen mån kikare som de sedan  fick använda i letandet efter månen. Vi har kallat det mån jakt tillsammans med barnen för att ge undersökandet mer inlevelse och känsla för barnen och vi pedagoger har varit med och utmanat med frågor som sätter igång barnens funderingar och tankar. Vi pedagoger utmanade barnen med att testa olika tekniker när de letade efter månen på himlen. Barnen låg ner, tittade i ett hål, tittade i båda, tittade tillsammans och hjälpte varandra. Barnen fick resa till rymden med hjälp av projekt och film. Barnen fick titta på en film och vi utmanade barnen genom att låta dem testa röra sig som månen och jorden som filmen visade. Musik lades till i bakgrunden för barnens inlevelse och känsla för medan det reste till månen och rymden. Barnen har även utmanats i reflektionssamtal genom att sitta i mindre grupper och se en film om Paxi som utforskade månen. Vi pratade om filmen efter och genom att blanda åldrarna på barnen fick alla en chans att lyssna, prata och titta. Vi är mån om att använda både det verbala och icke verbala språket då barnen fortfarande lär sig att prata

 

      Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor? - Genom att vara närvarande         och medforskande pedagoger har vi kunnat stötta barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/ förmågor. Vi är lyhörda och         observerar både barnens verbala och icke verbala språk. Vad säger barnen, vad visar deras kroppsspråk och vilka olika ansiktsuttryck har               dem. det är det som ligger till grunden för hur projekten kommer att utveckla sig. Vad är barnen intresserade av och lägger fokus på?. Det               som barnen har varit med om och skapat fångas med hjälp av bilder och film. Bilderna sätts upp inne på avdelningen som barnen kan gå fram         till och titta på dagligen. Vi ser att bilderna väcker olika former av konversationer mellan barnen men även tillsammans med oss pedagoger.             Filmerna visas på en Ipad som vi sitter i mindre grupper och tittar på. Projektsamlingar är ett annat tillfälle för barnen att återkoppla till vad               som hände under projektet där bilder används för att vi pedagoger ska få syn på vad barnen fastande vid. Vi pedagoger har reflektionspapper         uppsatt på dokumentationsväggen där vi lätt kan notera ner vad barnen säger och visar med sina ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta görs i         hel och halvgrupp.  

       Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen? - Vi tycker att planeringarna stämmer bra överens om        de målen som vi hade med i projektplaneringen. Vi använde oss av generativa frågor som barnen i mindre grupper och tillsammans med oss          pedagoger kan använda för att lära sig om fenomenet månen. Vi har under projektet gång hela tiden kunnat använda oss av frågorna Hur ser          månen ut? Vilka former har månen? Vart bor månen? Vilken funktion har månen? Hur lever man på månen? och haft dessa frågor som en              utgångspunkt i hur projektet kommer att gå vidare och vilka olika moment barnen ska få vara med om. Dessa frågor har varit ett bra underlag          för hur vi pedagoger ska utmana barnen vidare i sitt lärande och utveckling. Även de två läroplansmålen som vi har valt ut till projektet hjälper          oss i planeringen för projekt. ( Se läroplansmålen längst ner) 

- Vilka målområden går vi vidare med? - vi fortsätter med de målområden vi har. Vi följer läroplansmålen och fortsätter söka svar på de frågor som vi har i relation till projektet. Barnen kommer få dramatisera en färd till månen med hjälp av de barnen har visat att de är intresserade av. Barnen kommer även få skapa en måne för att barnen med sin fantasi och reflektion ska få lära om månens funktion, form och färg. 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektets erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel: 

- månens temperatur

- månens rörelse runt jorden

- När lyser månen? Hur lyser månen? 

skuggor - Barnen får utforska månens rörelse runt jorden med hjälp av sina egna skuggor och film

ljus  - barnen får utforska hur och när månen lyser 

temperatur - barnen får utforska och lära om hur det skulle vara att bo på månen. vilken temperatur har månen och hur måste man klä sig där. 

 

 

 

 

 

Exempel:

- månens olika former

- Barnen utforskar månens storlek. 

- storleksförhållanden.  

- Hur ser månen ut?  Barnen utforskar mönster

Antal - hur många former kan månen ha? 

 

Exempel:

Nya begrepp och ord 

Peka

Samtal -lyssna -dialog

återkoppling och reflektion med hjälp av bilder och ord

ljuda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: