Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionen och samhället

Skapad 2020-10-27 16:07 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Religion och samhälle hänger ihop, religionen påverkar samhället och samhället påverkar religionen. I vissa länder är kopplingen mellan religion och samhälle tydlig och påverkar lagar, högtider och hur människor lever. I andra sekulariserade länder, som exempelvis Sverige är detta kanske inte lika tydligt. Men, om du tittar noga så kommer du att se att religion och samhälle påverkar varandra även här. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om hur religion och samhälle hänger ihop.

Innehåll

Som inledning till arbetsområdet ska du repetera centrala tankegångar i världsreligionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam.

Därefter ska du arbeta med de övergripande frågorna:

1. På vilka sätt påverkar religionen samhället? Det kan ske på olika sätt men övergripande sker detta genom att forma människors värderingar och åsikter om rätt och fel samt styr hur människor beter sig, exempelvis vid begravningar och äktenskap eller frågor om alkohol, sex, matvanor mm. 

2. På vilka sätt påverkar samhället religionen? På samma sätt som det är vanligt att religionen påverkar samhället, påverkar också samhället och omgivningen människors religiösa tro eller icke-tro. Religionen anpassas och ändras för att passa människor, ett exempel är den katolska påvens erkännande av homosexualitet. I länder där sociala och ekonomiska problem är en del av vardagen kan religionen vara extra viktiga för människor. I sekulariserade länder som exempelvis Sverige kan religionen anpassas till att vara ens ensak, så kallad privatreligiositet

Inom dessa två övergripande frågorna ska samband mellan religion och sociala förhållanden, ekonomi, utveckling, traditioner, demokrati, lagstiftning, vetenskap, välgörenhet, m.m. diskuteras. 

Du ska arbeta med ämnesspecifika begrepp som exempelvis privatreligiositet, religionsfrihet, livsfrågor, sekularisering, riter, värderingar, normer, lagar, m.fl.

Vi kommer även att arbeta med likheter och skillnader mellan olika religioner och livsåskådningar, när det gäller hur samhälle och religion påverkar varandra.

Arbetssätt: genomgångar, läsa texter, filmklipp, quizlet mm.

Lärobok: Utkik samt häfte med faktatext och anteckningar

Examination: Skriftligt prov där du ska redogöra för religionernas centrala tankegångar, likheter och skillnader samt ge ett utredande svar på följande fråga: 

Vilka samband finns mellan religion och samhälle?

Använd följande begrepp i ditt resonemang när du besvarar frågan:

 • Sociala förhållanden

 • Ekonomi

 • Utveckling

 • Traditioner

 • Demokrati

 • Sekularisering
Quizlet om religiösa begrepp: https://quizlet.com/389833623/religion-allmanna-religiosa-begrepp-flash-cards/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: