Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palliativ vård HT20 - Studieenhet 3 Hjälpmedel

Skapad 2020-10-27 16:39 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Sjukvård
Hjälpmedel och dokumentation I detta kapitel beskrivs en mängd olika medicinsktekniska hjälpmedel. Det är inte tänkt att en undersköterska ska ha fördjupade kunskaper om dessa hjälpmedel, men det kan vara bra att veta lite om dessa hjälpmedel samt vem som har ansvar för dess skötsel. Kapitlet uppmärksammar också vikten av etiska, hygieniska och ergonomiska aspekter. Dessa olika aspekter kan vara bra om de följer som en röd tråd när det gäller användningen av de olika hjälpmedlen och en diskussion kan föras om de konsekvenser det medför för en patient och dess närstående när hemmet blir en vårdplats. När det gäller avsnittet om dokumentation kan det vara bra att klargöra att det finns många olika dokumentationssystem i vårt land. Men när det gäller palliativ vård finns det också ett nationellt arbete för att likrikta dokumentationen genom arbetet med palliativa registret, LCP och NVP.

Innehåll

 

 

Kurslitteratur: Bengtsson, M & Lundström, U. Palliativ vård, Gleerups.

ISBN 978-91-40-68987-0. Kapitel 3 sidorna 87-107

 

Föreläsning:  Ingen föreläsning - egen inläsning 

 

 

 Examination: Popplet samt inlämningsuppgift 

Uppgifter

  • Att fundera över en människas livsvillkor

  • Vad vet ni om dokumentation?

  • Hur skapar man en Popplet?

Matriser

Sju
Palliativ vård - Studieenhet 3

Palliativ vård. Kurskod: SJULIN0

Kurser i ämnet • Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera/Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter
Syfte
Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: