Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-10-27 16:45 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att arbeta med taluppfattning med de yngre barnen med utgångspunkt från Gelman och Gallistels fem matematiska principer.

Innehåll

Taluppfattning

Bakgrund: Undervisning i förskolan handlar om att konkretisera upplevelser och för att barn ska få möta matematik på bästa sätt vill vi att de ska få uppleva ämnet med flera sinnen. När vi arbetar med lärande i förskolan ska vi ta tillvara på barns egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för, samtidigt som barnen ska utmanas vidare och inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

En stor del av den forskning som finns om barns tidiga matematikutveckling framhåller att det är viktigt att barnet får utveckla en god taluppfattning om det ska kunna erhålla framtida matematisk kompetens och klara sig i såväl i skolans matematikundervisning som i samhället. (Pihlgren, 2017).

 

Syfte: se de kopplade läroplansmålen

 

Mål: Att vi ser en utveckling hos varje barn inom området taluppfattning. Varje barns progression utgår från dennes erfarenhetsgrund.

 

Vad: I planeringen av undervisningen dra nytta av att ha kännedom om Gelman och Gallistels fem räkneprinciper samt barnens erfarenhetsgrund. Med de yngre barnen utgår vi från de två första principerna: 

Ett till ett-principen: innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden. Man kan avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål, t ex en mängd kaplastavar att dela ut till varje barn (den andra mängden) för att se om det räcker till alla barn, om det är lika många. Man räknar en sak i taget och kopplar det till en siffersymbol t.ex. tre äpplen kopplas ihop med siffersymbolen 3.

Principen om talens stabila ordning: Principen om räkneordens ordning, räkneorden måste komma i en bestämd ordning, att man räknar 1,2,3 o s v inte 5,8,2, och följs av ett annat bestämt räkneord. Att man konsekvent använder en och samma sekvens av räkneord vid uppräkning, man har lärt sig talens namn och ordningsföljd.  

 

Hur: Vi använder oss av nulägesbeskrivning för att över tid kunna se en progression. T ex kan vi använda oss av Learning study som undervisningsmetod.

 Använda vardagen som lärsituation t.ex. under fruktstunden ge en frukt till varje barn (ett till ett-principen), knäppa knappar på tröjan och räkna samtidigt (stabila ordningen) hur många knappar blev det tillsammans (antalsprincipen). Räkna barn och föremål i räkneramsans ordning (stabila ordningen), variera ordningen när ni räknar (godtyckliga ordningen).

Stimulera barnens lärande inom matematik genom lek t.ex. dela ut ”mat” till dockorna i hemvråleken (ett till ett-principen,) rörelselekar t ex gå på en platta i taget (ett till ett-principen), vid regellekar där man räknar så som en elefant balanserade (principen om talens stabila ordning), uppdrag i skogen att para ihop siffersymboler med antal objekt (ett till ett-principen), varje barn tar en duplobit och sätter fast de på varandra för att synliggöra hur många barn som är närvarade på förskolan. Detta kan göras varje dag och i slutet av veckan jämförs de olika staplarna, koppla siffersymbol med antal klossar (ett till ett-principen, kardinaltalsprincipen, stabila ordningen, abstraktionsprincipen beroende på hur vi använder materialet och hur vi utmanar barnen).

På ett lekfullt sätt arbeta med talraden, räkna framåt och bakåt, jämföra helhet och delar, känna igen siffror, talens grannar, enklare addition och subtraktion, uppskatta mängder o s v.

Uppmuntra barnen att tillsammans och på egen hand få möjlighet att lösa problem vad gäller taluppfattning.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: