👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min läs-och skrivutveckling, SVA åk 3, 2020-21

Skapad 2020-10-28 09:28 i Hällaryds skola Karlshamn
Läsutveckling beskriven och dokumenterad utifrån Nya språket lyfter
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Att ha tillgång till flera språk är en rikedom. Du kommer att träna på att tala, lyssna och samtala, läsa och skriva. Talet är grunden för vår identitet. Att läsa hjälper oss att förstå oss själva och världen. Det är en demokratisk fråga att förstå och kunna uttrycka sig i tal och skrift.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (Du ska kunna)

Läsa:

 • läsa och förstå en bok samt återberätta handlingen
 • fundera över och föra enkla resonemang över olika texters innehåll och anknyta till egna erfarenheter
 • läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • Se Matris Nya språket lyfter t.o.m. - C4Läsa

Skriva:

 • skriva med läslig handstil och på dator
 • kunna stava vanligt förekommande ord
 • använda punkt, stor bokstav och frågetecken 
 • skriva berättelser med enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling
 • söka fakta från bok eller annan källa och skriva enkla faktatexter med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir begripligt
 • ge enkla omdömen om egen och andras texter 
 • bearbeta och förbättra din text utifrån tex kamratrespons
 • Se Matris Nya språket lyfter t.o.m. C4Skriva

Tala,lyssna, samtala:

 • berätta om något så att andra förstår det huvudsakliga innehållet
 • ha ett grundläggande ordförråd som du kan använda i samtal om elevnära frågor och ämnen
 • uttrycka din åsikt i grupp
 • återberätta, tex händelse, film eller bok
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • lyssna på tex en redovisning och kunna ställa relevanta följdfrågor
 • uppmärksam på när språkliga missförstånd uppstår och då be om förtydligande
 • använda i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd
 •  
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer
 • Instruerande texter, hur de organiseras. Tex spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar
 • Informationssökning
 • Källkritik

 

        

Kommer att bedöma

 • Se matris Nya språket lyfter - Läsa -Skriva Tala

Undervisning

 • Vi har högläsning regelbundet och tränar gemensamt på olika lässtrategier i samtalet runt det lästa.
 • Vi tränar också lässtrategier genom boksamtal i böcker du läst själv samt genom egna funderingar i läsloggen.
 • Vi tränar lästeknik för att få flyt och inlevelse i det vi läser. I skolan läser vi högt för fröken eller kompis.
 • Vi läser enkla faktatexter i samband med olika teman.
 • Vi besöker kommunbiblioteket varannan vecka, med tillhörande bokprat och boklån
 • Vi presenterar lästa böcker muntligt och skriftligt i klassen.
 • Vi tränar läsförståelse i material anpassat efter varje elevs läsförmåga.
 • Vi arbetar i arbetsbok och annat material.
 • Vi skriver egna texter, sagor och enkla faktatexter.
 • Vi använder datorer och chromebooks när vi skriver 
 • Vi tränar på att lyssna på varandra och på att berätta och uttrycka åsikter för varandra
 • Vi arbetar på olika sätt med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Matris läsa - skriva -tala

1
2
3
4
Läsa B
B ( b:1-4) Eleven visar förståelse vid egen läsning Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag läser själv.
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
B( b:1-4) Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd. Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand. Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs. Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt. Ex fakta, berättelser med händelseförlopp och antydan till inledning/avslutning. Använder oftast stor bokstav och punkt och ibland andra skiljetecken
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter. Ex skriver läsligt för hand, använder digitala verktyg. berättelser med inledning, händelse och avslutning. Visar intresse för att förtydliga sina texter.
Avstämning B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Avstämning B: Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
C ( c:1-3) Eleven läser för upplevelse och lärande Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer. Eleven ”läser mellan raderna” d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter(både korta och längre) ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
C ( c:1-4) Eleven skriver berättande text med tydlig handling. Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll. Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text. Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Ex faktatexter med egna formuleringar, berättelser med händelseförlopp och inledning/avslutning. Använder med visst stöd tankekartor och nyckelord.
Jag kan skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar
Jag kan läsa med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
D ( d:1-3) Eleven tar hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse. Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen. Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen. Ex sökläsning, översiktsläser, sammanfattar information.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Avstämning D: Jag läser obehindrat med förståelse.
Skriva D
D ( d:1-4) Eleven skriver beskrivande, utredande och argumenterande/resonerande text och kan uttrycka egna tankar och åsikter. Eleven skriver regelbundet och bearbetar sina texter. Eleven använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning. Eleven skriver regelbundet med olika syften.
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd. Kan vara tex: argumenetra för mina åsikter, olika texttyper, prova att använda dialog och styckeindelning.
Jag har förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare. Skriver längre texter ofta och regelbundet.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra. Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser. Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng. Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande...
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår. Eleven förklarar på ett begripligt sätt. Eleven ger och tar muntliga instruktioner. Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.