Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Norden

Skapad 2020-10-28 10:31 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola F – 9 Svenska Bild Geografi
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med Norden. Vi kommer att gå igenom Nordens länder samt namn på viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. Vi kommer även att repetera våra kartkunskaper och gå igenom en del kartbegrepp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför?  
- Geografiska ord och begrepp som är centrala för Norden och dess miljöer.
- Geografisk indelning av Norden och dess länder samt vad som kännetecknar de olika länderna.
- Hur vi skriver faktatexter och vad som kännetecknar dessa.
- Om olika nordiska språk, vilka likheter och skillnader de har och vad som kännetecknar dessa. 
- Kunna göra enklare muntlig redovisning kring ett land.
- Kunna ge respons på text och bearbeta text efter respons.

Hur ska vi lära oss detta?  
Vi kommer att titta på Geografens testamente - Norden och arbeta med arbetsblad till varje avsnitt.
Vi kommer arbeta med geografiböcker, kartböcker och datorer vid informationssökning.
Vi kommer att arbeta med funktionerna i Word, så att vi lär oss att strukturera texter, exempelvis rubriker, rättstavningsprogram och hur man lägger in bilder. Vi lär oss också använda ClaroRead, talsyntesprogram, för att få våra texter upplästa, för att höra om vi skrivit så som vi tror.
Vi kommer med stöd av kamrater ta ut fakta om ett land ur olika källor, för att sedan enskilt använda informationen för att skapa en egen faktatext om landet.
Vi kommer att, med hjälp av en stödmall, ge respons på klasskamrats text, samt bearbeta våra egna texter efter respons.
Vi redovisar våra länder inför grupper, så att alla för höra information om alla Nordiska länder. När ni lyssnar på varandra i grupperna får ni skapa varsin "solfjäderbok" om Nordens länder.  

Vad som kommer att bedömas:  
Vi kommer att bedöma er både skriftligt och muntligt. 
Era muntliga presentationer och faktatexter om länderna.
Er respons på kamraters texter.
Vi kommer också att ha en kunskapskontroll på Nordens geografi.

Hur du får visa vad du kan:  
Genom att vara delaktig på lektionerna, det vill säga visa att du är aktiv och lyssnar, tar till dig informationen som delges och gör de uppgifter vi ska arbeta med på lektionstid.
Genom att ansvarsfullt tillsammans med kamrater välja ut information. och enskilt skriva faktatexter och redovisa information om ett land.
Även kunskapskontrollen på Nordens geografi kommer att bedömas.

Träna gärna hemma på Nordens geografi. Se länk till Seterra (geografispel) : https://online.seterra.com/sv/vgp/3187

Uppgifter

 • Projekt Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
 • Ge  4-6
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, glaciär, vulkan, varma källor och fjordar.
 • Ge  4-6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Jämförelse mellan de nordiska länderna
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på någon skillnad och någon likhet mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna och föra resonemang kring dessa.
Nordens naturlandskap
Du ska veta hur naturlandskapet ser ut i de olika nordiska länderna och vad de har för naturtillgångar.
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se vissa likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver enkla samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har mycket goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du formulerar dina beskrivningar med egna ord.

Sv Bl Ge
Faktatext

Visar grundläggande kunskaper
Visar goda/relativt utvecklade kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Innehåll
*rubrik *tabell *jämförelse *faktaruta *flödesschema *ordförklaringar *bild och bildtext *karta
Du har med något (1-2) typiskt särdrag som brukar finnas med i en faktatext
Du har med några typiska särdrag (2-3) som brukar finnas med i en faktatext. Minst två av dem har samband med din text.
Du har med flera typiska särdrag (fler än 3) som brukar finnas med i en faktatext och somhar samband med din text.
Struktur
Du har en rubrik som talar om vad din faktatext handlar om. Du glömmer ibland att ta nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en passande rubrik till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker men det är inte alltid som innehållet i stycket passar med rubriken. Du tar ibland nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en rubrik som väcker intresse och passar till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker som passar till just den delen. Du har en korrekt styckeindelning.
språk och stil
Din text innehåller några typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Ibland används begreppen felaktigt
Din text innehåller flera typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Oftast blir användningen korrekt Du förklarar inte alltid dessa uttryck/begrepp.
Du använder ord och begrepp på ett korrekt sätt och det bidrar till att din faktatext får ett bra flyt Du förklarar dessa uttryck/begrepp.
Stor/liten bokstav
Du använde stor bokstav på namn och i början av meningar.
meningsbyggnad
Dina meningar blir oftast rätt med punkt på rätt ställe. De fel som smyger sig in stör inte förståelsen av texten.
Du strävar efter att använder dig av komma i meningarna, t ex före ord som men, eftersom. Ibland blir det fel. Du binder ihop meningar med komma istället för att använda och som bindeord.
Du är säker på att skriva korrekta meningar och du kan oftast använda dig av komma på rätt sätt.
Ordval
Du inleder oftast meningar på samma sätt.
Du strävar efter att variera inledningen på dina meningar
Du har ett omväxlande och rikt ordförråd.
Tempus
Du använder dig till största del av tempus på ett korrekt sätt.
Du använder dig av tempus på ett korrekt sätt genom hela texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: