👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Gul, Förskolan Tantolunden 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-28 16:19 i 123451 Förskolan Tantolunden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och när för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema Hållbar framtid - Barns möten med naturen
Projekt "Barns möte med Naturen" Gul grupp, förskolan Tantolunden HT -20

Vad?

Kopplat till läroplanen vill vi att barnen ska få kunskap om:

1. Känna till olika djur och naturföremål, samt utveckla kunskap kring dessa. (Växter och djur)

2. Utveckla sitt ordförråd, inflytande och olika uttrycksformer. (Skapande, sång,musik & rörelse, bokpåsen, olika typer av litteratur)

3. Utveckla samspelet och visa hänsyn till varandra och naturen. (Hållbar utveckling, allemansrätten)

Vad är barnen nyfikna på? 

Levnadsätt för djur, insekter, växter och utforskande i närmiljöerna.

Vid våra utforskande utfärder har barnen förmedlat tidigare kunskaper och återupptäcker tillsammans naturen och djuren på nära håll.

 

Vad är det vi i arbetslaget behöver ökad kunskap om?

Vi behöver nya förkunskaper inom natur för en meningsfull utbildning med ett tydlig  syfte i alla våra undervisningstillfällen. Vi vill även   utveckla/möjliggöra de uttrycksformerna barnen har rätt till.

 

Varför?

Syftet är att barnen ska lära sig mer om djur, natur och miljö, samt hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid.Undervisningen ska även anpassas efter de olika förutsättningar som finns i barngruppen.

Vi har valt att fokusera på det individuella lärandet. Vi dröjer kvar i de frågor som barnen visar ett intresse för en mer fördjupad kunskap. 

Våra förväntningar är att alla är delaktiga, och att vi genom undervisningen lyfter projektet framåt på ett lärorikt och lustfyllt sätt där barnens lärande blir synligt.

Vi vill ge barnet i en trygg miljö att känna sig sedd och respekterad i ens tankar/idéer.

 

Hur?

Fokuset förändras utefter barngruppens projektbilder samt intressen utifrån "Barns möte med naturen". Detta för att hålla projektet levande och relevant.

Vi tar fram fler faktaböcker om djur, natur & miljö, samt spånar på eventuella experiment som vi kan göra med barnen inom aktuella områden.

Barnen går på utforskande utfärder minst två gånger i veckan och är vana vid motoriska utmaningar i naturmiljö.

Barnens innemiljö har anpassats och formats utefter projektet och barnens intresse. Materialen ska vara tillåtande, tillgänglig och tydlig för alla.

Miljöerna är anpassade för att barnen ska få möjligheten att få jobba enskilt eller i grupp.

Vi skapar mötestunder med frågor och material som är relevanta i situationen för vidare utforskning.

I början på veckan presenteras barnens individuella projektbild.

Reflektion sker varje vecka både tillsammans med barnen och i arbetslagen för att utvärdera och analysera det som skett och för att kunna planera framåt.

Varje vecka kommer vi att publicera en grupplärlogg på skolplattformen där ni kan följa projektarbetet.

Barnen kommer att utmanas bl. a. inom sina och kompisars olika intresseområden. Som medforskande pedagoger kommer vi att ställa öppna frågor. Vi kommer att ta tillvara på undersökningsbara frågor ifrån barnen.

Barnen kommer då att kunna ställa hypoteser som vi sedan prövar. Olika verktyg och material kommer att introduceras i samband med projektets gång och vi kommer att söka fakta och kunskap tillsammans med barnen på flera olika sätt via varierade läromedel.

Barnen kommer vid de flesta undervisningstillfällen att delas upp i mindre grupper, då beprövad erfarenhet visar att det gynnar det enskilda barnets lärande.

Varje vecka kommer vi att publicera en grupplärlogg på skolplattformen där ni kan följa projektarbetetet. I barnens individuella lärlogg fokuserar vi denna termin på barnens intresse med fokus på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Vår projektfråga!

Hur låter vi barnen utforska med fler estetiska uttryckssätt?

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18