👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021 Herrängen/Älvsjöskogens förskolor - Pärlan

Skapad 2020-10-29 09:00 i 213241 Förskolan Rödkulla Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som vi vill utveckla tillsammans med barnen och som blir vår speciella undersökningshörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

 

Undersökningsperioden HT- 2020.

 

1.    Vi har valt Stengåden som Pärlans plats.

 

2.    Vi valde den för att den känns som ett litet bortglömt hörn av gården och behöver uppmärksammas, den ligger nära avdelningen, det finns en stor variation av natur och möjligheter att utveckla motorik - hälsa, fantasi, nyfikenhet, samspel, kompisskap – att hjälpa varandra, miljö – det finns stora möjligheter!

 

3.    Workshops/ Aktiviteter på Stengården: Reflektera och upptäcka tillsammans med barnen som en start och introduktion till vår plats. Hur ser det ut? Hur känns det? Vad finns det här? Vad tycker de är roligt? Vad funkar/funkar inte? Sätta upp ett bildbibliotek ute på djur som finns där, växter, vantar och strumpor…. Ha samlingar. fruktstunder, samarbetsövningar, lekar – inte nudda mark tex. I storgrupp såväl som i mindre grupp. Vi målar några stenar till så att hajen får sällskap. Kanske en Vink-sten? En pärlbana som knyts fast på staketet.( Här får barnen dra en pärla längs ett snöre som går igenom stakethålen på olika vis i olika svårighetsgrad.) Någon form av handtag på det lilla berget då barnen tycker mycket om att klättra där. Skapa gemensamma bilder med naturmaterial, färg mm. En koja av tyg?

 

Detta kommer att utvecklas över tid och många ideer finns. Naturligtvis tas hänsyn till barnens tankar, göranden och intressen och utvecklas och förändras över tid. De olika möjligheterna som kommer att vara på Stengården bjuder förhoppningsvis in andra barn på Rödkulla.

 

4.       Vi kommer att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen genom bilder, samtal, lugna kontemplerande stunder. En tänkarsten?

 

5.       Hur får vi till en hållbar miljö för fruktstunder, samlingar osv?  Möjliggöra att sitta där för både barn och vuxna?

 

6.       Veckoplanering 2 v i taget när det gäller vad pedagogerna ska göra under grupptiden i projektet.

 

 

Projektet.

 

Vi har introducerat Stengården och haft samlingar och fruktstunder där. I och med att halva gruppen är ny så är det viktigt att det blir en ”lära-känna” period både som grupp, med utemiljön och att hitta hem till Stengården. Bildbiblioteket börjar komma upp. En kulbana finns på plats. Pedagogerna har observerat barnen. Vad gör de där? Vart sitter de? Fungerar det för alla? Hur får vi till så att alla sitter bra nu när det börjar bli kallare?

 

Barnen har blivit intresserade av myror. Vi har gjort utflykter till skogen och tittat på myrstackar. Tillsammans har vi gjort en myrstack i papier marche som ska få små myror på sig i form av laminerade bilder så att de kan flyttas på. Vi har läst boken ”Barr är bäst” av Anna Bengtsson. Vi har använt IKT för att titta på myror.

 

Barnen vet var de ska samlas och tar sig naturligt dit. De har utvecklat sin grovmotorik redan och blivit stadigare i kroppen.

 

Vi fortsätter med att göra platsen mer praktisk så att det går att sitta bättre där. Bildbiblioteket utvecklas.

 

 

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer/workshops på vår plats som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen (Utgå från de didaktiska frågorna: Vad, när, hur, vilka och varför):

För att skapa en grund kommer vi att har fruktstund varje dag på Stengården så att alla får en naturlig anknytning till platsen. Bildbiblioteket utvecklas med mindre grupper och tillsammans reflekterar vi om vad vigör och barnens tankar tas tillvara. Pedagogerna skriver och tar bilder. 

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopsen genom att: Vara med, samtala, lyssna, fråga, skriva, ta bilder.

 

 

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att skapa gärna en speciell "tänkarplats" i uterummet.

Samlas i mindre och större grupp på platsen. Hur ska vi få till en del av Stengården som det är lätt att sitta vid och kunna sitta tillsammans?

 

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18