Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-10-29 09:16 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Vi kommer att utforska djur. Tillsammans med barnen kommer vi pedagoger vara medforskare.

Innehåll

MÅL 

Vårt mål är att barnen ska få utvecklas inom språket, emotionella och sociala förmågor. 

 

VAD

Vi kommer att arbeta med temat djur och kommer fokusera på ett djur i taget i planerade undervisningssituationer. Vi kommer att följa barnens intresse och arbeta i nuet vilket innebär att det kommer ske dagligen spontana undervisningssituationer. 

HUR

Genom att vi utgår ifrån läroplanen för förskolan där vi får med många av målen genom att arbeta med djur. Vi kommer använda oss av TAKK, det verbala språket, digitala verktyg, sinnena, sång och musik etc. Vi kommer gå ut i naturen och se oss om runt i vår närmiljö. Utifrån våra undervisningssituationer kommer vi arbeta i små grupper, hel grupp eller fokusera på ett barn i taget. 

VARFÖR

Barnen ska få ett utökat ordförråd och kunna anpassa sig, fungera enskilt och i grupp. Vi kommer sträva efter att barnen ska kunna sätta sig in i andras känslor, hur vi bemöter varandra och hur jag själv vill bli bemött. Vi kommer utgå ifrån läroplanen för förskolan och dess strävans mål som handlar om språket, den emotionella och sociala delen. Utöver dessa mål kommer vi att få in alla andra mål som handlar bland annat om närmiljön, matematik, natur, skapande och lek. 

Varför vi har valt temat djur är för att barnen har visat stort intresse och det har väckts en nyfikenhet hos dem.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: