Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-10-29 09:28 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Geografi Historia Samhällskunskap Religionskunskap
Studier av den svenska stormaktstiden på 1600-talet. Hur Sverige blev en stormakt. Hur landet styrdes? Hur det var att leva i Sverige under 1600-talet. Vilka spår har stormaktstiden lämnat efter sig. Kopplingar till dagens Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskap om svenska kungar och drottningar under stormaktstiden.
Kunskap om vilken betydelse svenska kungar och drottningar haft för för Sveriges utveckling under stormaktstiden.
Förståelse för hur Sveriges befolkning levde under stormaktstiden i jämförelse med hur vi lever idag.
Kunskap om hur Sveriges stat utvecklades under stormaktstiden och förmåga att se hur stormaktstiden fortfarande präglar dagens Sverige.
Känna till reformationen och på vilket sätt den formade Sverige.
Kunna dra slutsatser om hur krigen under stormaktstiden har påverkat utvecklingen i Sverige.
Känna till hur stormaktstiden förändrat norra Europas kartan.
Din förmåga att göra jämförelser och se hur historiska händelser kan ses från olika perspektiv.

Bedömning - vad och hur

Du skall kunna visa att du har kunskaper om stormaktstiden genom skriftliga och muntliga uppgifter.
Du skall kunna visa hur Sverige och det svenska folket utvecklades under stormaktstiden genom skriftliga och muntliga uppgifter.
Arbetsområdet avslutas med en skriftligt uppgift och redovisning.

Undervisning och arbetsformer

Berättande genomgångar med diskusioner.
film
Sökande efter fakta.
Uppgifter i anslutning till litteraturen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser
Beskriver händelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser
Beskriver och förklarar händelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/ företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Dra slutsatser
Dra slutsatser genom att jämföra olika fakta och erfarenheter.
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/ informationen. Förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter. Motiverar resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter. Motiverar resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter,
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till olika källor. Drar paralleler även till andra ämnen eller sammanhang.
Begrepp
Använder och förklarar begrepp som t ex abdikera och reduktion.
Behöver hjälp med att beskriva och förklara begrepp med egna ord. Behöver hjälp för att sätta in dem i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar oftast begrepp med egna ord. Använder begrepp som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar begrepp på ett tydligt sätt med egna ord. Använder begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar begrepp på ett tydligt sätt med ett lämpligt språk. Använder ord, begrepp på ett säkert sätt. Använder sina kunskaper i andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: